Przetwarzanie danych osobowych w ramach udostępniania platformy zdalnego nauczania

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede w związku z realizacją naszego podstawowego zadania, czyli organizowania doskonalenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591).

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane w celach:

 • utworzenia konta na platformie zdalnego nauczania;
 • prowadzenia sprawozdawczości do instytucji nadrzędnej, tj. organu prowadzącego – Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • dochodzenia roszczeń.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, login i hasło użytkownika;
 • typ i nazwa szkoły/placówki doskonalenia, która jest podstawowym miejscem Państwa zatrudnienia oraz jej pełny adres;
 • adres e-mail i telefon użytkownika;
 • adres strony użytkownika, identyfikatory komunikatorów internetowych: icq, skype, yahoo, msn – opcjonalnie, jeśli użytkownik posiada;
 • wizerunek;
 • datę, czas aktywności oraz IP komputera, z którego użytkownik loguje się do platformy zdalnego nauczania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do utworzenia konta na platformie zdalnego nauczania i korzystania z jej zasobów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia udostępniania przez Ośrodek platformy zdalnego nauczania lub wycofania zgody na przetwarzanie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów (25 lat), a także upływu terminu dochodzenia roszczeń.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane używane są wyłącznie do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez administratora danych oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemów używanych w Ośrodku. Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą zostać przekazane organom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.