Nasza polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas rejestracji online w ramach szkoleń organizowanych i prowadzonych przez nasz Ośrodek lub w celu realizacji usług, które oferujemy (doskonalenie zawodowe nauczycieli, działalność biblioteczna, wydawnicza).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez RODN „WOM” w Częstochowie?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych RODN „WOM” w Częstochowie, w tym do:
− organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej;
− wystawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu;
− prowadzenia sprawozdawczości do instytucji nadrzędnej, tj. organu prowadzącego – Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
− ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom materiałów bibliotecznych;
− udostępniania Państwu łącza do sieci Internet poprzez WiFi Ośrodka;
− prowadzenia działalności bibliotecznej i edukacyjnej, niezbędnej w procesie wspierania działalności szkół i placówek oświatowych;
− kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
− kontaktowania się z Państwem w ramach dozwolonych działań marketingowych naszych usług;
− prowadzenia analiz statystycznych;
− przechowywania danych w celach archiwizacyjnych;
− zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

W tym zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
– wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów oświatowych, finansowych i administracyjnych;
– Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), wyrażonej w momencie zgłoszenia chęci udziału w oferowanych przez nas formach doskonalenia i usługach;
– prawnie uzasadnionego interesu RODN „WOM” w Częstochowie dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
– wykonania zapisów umów, których stroną jest Ośrodek (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług online (strona www, platforma e-learningowa), mogą Państwo wyrazić zgodę na zapisywanie informacji w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wspierające działanie naszych serwisów internetowych wykorzystujemy wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych, a także do zapewnienia ochrony naszego systemu informatycznego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas wyznaczony przepisami prawa, obowiązującymi nas w związku z prowadzoną przez nas działalnością lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy wyrazili nam Państwo na to zgodę, Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się pisemnie z inspektorem ochrony danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Państwa danych prowadzone zgodnie z celem do chwili jej wycofania.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych (subskrypcja newslettera), to podstawą prawną jest także Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219).

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych przez RODN „WOM” w Częstochowie, np. Państwa udziału w szkoleniu lub korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych.
Wymagamy podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji usług, z których Państwo korzystają.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) na adres e-mail: daneosobowe@womczest.edu.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec RODN „WOM” w Częstochowie w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Warto pamiętać, że mają Państwo prawo do:
− dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania;
− żądania sprostowania swoich danych;
− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
− wycofania zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych;
− przenoszenia danych.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień?

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD).
Przykłady:
Jeśli zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich sprostowania.
Jeśli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub uznają, że Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia.
Jeśli zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zgody lub umowy, mogą Państwo zażądać przeniesienia danych.

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa danych osobowych NIE udostępniamy osobom trzecim – chyba, że wymaga tego organ państwowy do tego uprawniony.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe NIE są przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe NIE są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.

Uzupełnienie polityki prywatności

Uzupełnieniem naszej polityki prywatności są informacje przedstawiające, jak przetwarzamy dane osobowe w poszczególnych zakresach:

  1. Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli. [więcej…]
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych. [więcej…]
  3. Umożliwienie bezpłatnego dostępu do WiFi w naszych budynkach. [więcej…]
  4. Subskrypcja newslettera. [więcej…]
  5. Udostępnianie platformy zdalnego nauczania. [więcej…]
  6. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług RODN „WOM” w Częstochowie w jego siedzibie (monitoring wizyjny). [więcej…]