Sieci współpracy i samokształcenia


Sieci współpracy i samokształcenia

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2021/2022 – formy nieodpłatne

Sieci skupiają nauczycieli/dyrektorów z różnych przedszkoli, szkół i placówek. Są to dłuższe formy współpracy i samokształcenia, realizowane z formule hybrydowej. Dają one możliwość:

  • wymiany doświadczeń,
  • analizy dobrych praktyk,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
  • poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkaniach.

Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez  nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli-doradców metodycznych RODN „WOM” w Częstochowie, solidnie przygotowanych do realizacji tych zadań.

TEMAT SIECI Tytuł zadania GRUPA DOCELOWA PROWADZĄCY TERMIN ROZPOCZĘCIA
Edukacja ekologiczna w szkole i przedszkolu Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne nauczyciele

przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek

Aleksandra Krawczyk

nauczyciel-konsultant

krawczyk@womczest.edu.pl

marzec 2022
Samorząd Uczniowski na Czasie. Inspirownik nauczyciela opiekuna SU Wspieranie online

i offline aktywności samorządu uczniowskiego

w praktyce szkolnej

nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych Bożena Harasimowicz

nauczyciel-konsultant

harasimowicz@womczest.edu.pl

styczeń 2022
Wspieranie całościowego rozwoju dziecka, ucznia Wspieranie całościowego rozwoju dziecka, ucznia nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej Jadwiga Mielczarek

nauczyciel-konsultant

j.mielczarek@womczest.edu.pl

marzec 2022
Kreatywne metody nauczania języka angielskiego Kreatywne metody nauczania języka angielskiego nauczyciele języka angielskiego przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Marta Lipska

nauczyciel-konsultant

lipska@womczest.edu.pl

styczeń 2022
Wspieranie nauczycieli przedmiotów artystycznych w planowaniu pracy dydaktycznej z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych Planowanie i realizacja pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych i techniki nauczyciele  przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Sylwia Kurcab

nauczyciel-konsultant

kurcab@womczest.edu.pl

październik 2021
Podnoszenie jakości edukacji włączającej Podnoszenie jakości edukacji włączającej nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Aneta Żurek

nauczyciel-konsultant

zurek@womczest.edu.pl

styczeń 2022
Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela matematyki Wsparcie nauczyciela matematyki rozpoczynającego

pracę w szkole

nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych Agnieszka Perczak

nauczyciel-konsultant

perczak@womczest.edu.pl

luty 2022
Nauczyciel-doradca metodyczny organizatorem przestrzeni edukacyjnej nauczyciela Nauczyciel-doradca metodyczny

we współczesnej szkole

nauczyciele-doradcy metodyczni zatrudnieni w  RODN „WOM” w Częstochowie Urszula Mielczarek

nauczyciel-konsultant

mielczarek@womczest.edu.pl

październik 2021
Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela geografii Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela geografii nauczyciele geografii szkół podstawowych Justyna Klimczak

nauczyciel-doradca metodyczny

klimczak@womczest.edu.pl

styczeń 2022
Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela biologii Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela biologii nauczyciele biologii szkół podstawowych Izabela Śledziona

nauczyciel-doradca metodyczny

sledziona@womczest.edu.pl

styczeń 2022

Archiwum