Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w CzęstochowieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej, działającą w województwie śląskim, a w szczególności na terenie miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Placówka zapewnia nauczycielom aktualizację wiedzy zawodowej, podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności związanych z kreowaniem nowoczesnej edukacji.

RODN „WOM” powstał w 1989 roku w wyniku przekształcenia istniejącego uprzednio częstochowskiego oddziału Instytutu Doskonalenia Nauczycieli. Od 1999 roku placówka funkcjonuje w nowym, przestronnym budynku.

W wyniku reformy administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1999 Placówka została przekształcona w Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/44/5/2001 z dnia 17.12.2001 r.

Dysponuje odpowiednią bazą do prowadzenia zajęć dydaktycznych: multimedialną salą konferencyjną na 140 miejsc oraz kilkoma pracowniami edukacyjnymi, w tym 2 informatycznymi z dostępem do Internetu.

Działalność RODN „WOM” w Częstochowie obejmuje:

 • diagnozę potrzeb środowiska edukacyjnego w zakresie doskonalenia i dokształcania,
 • prowadzenie różnorodnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli: konferencji, seminariów, warsztatów, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, kursów online, wideokonferencji, szkoleń, webinariów, rad pedagogicznych, wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia,
 • konsultacje indywidualne i zespołowe,
 • wspieranie nauczycieli w ich awansie zawodowym,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole,
 • popularyzację nowatorskich rozwiązań metodycznych poprzez publikację przykładów dobrej praktyki w biuletynie oświatowym oraz na stronie internetowej RODN „WOM”,
 • inspirowanie przedsięwzięć edukacyjnych.

Kadra pedagogiczna RODN „WOM” składa się z nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych – specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych. W ich gronie znajdują się, m. in. edukatorzy, egzaminatorzy, eksperci ds. awansu zawodowego.

RODN „WOM” jest wydawcą kwartalnika „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” adresowanego głównie do nauczycieli i osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z edukacją, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową.


RODN „WOM” uczestniczył w realizacji następujących inicjatyw na szczeblu europejskim:

 • Program TERM,
 • Program Socrates Arion,
 • Projekt Valint, realizowany w ramach programu Socrates Comenius,
 • Projekt Citizen E, realizowany w ramach programu Socrates Minerva,
 • European Portfolio for Teachers,
 • Projekt e-Tutoring w wiejskiej szkole.

RODN „WOM” współpracuje z: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, lokalnymi wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty.


W strukturze RODN „WOM” w Częstochowie znajduje się Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, z którą WPDN ściśle współpracuje.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie istnieje od 1948 roku. W 1991 roku została połączona w zespół z placówką doskonalenia nauczycieli. Biblioteka posiada cztery placówki filialne zlokalizowane w: Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie. Od 2003 roku biblioteka funkcjonuje w wygodnym, nowocześnie wyposażonym budynku.

Zbiory biblioteki to:

 • księgozbiór liczący ponad 70 000 woluminów,
 • około 8 000 zbiorów multimedialnych,
 • ponad 50 tytułów czasopism prenumerowanych na bieżąco.

Z usług biblioteki korzystają nauczyciele, pracownicy oświaty, studenci szkół wyższych oraz uczniowie szkół średnich.