Badania edukacyjne

Badania i raporty edukacyjne w Internecie

Badania i raporty edukacyjne w Internecie, oprac. Bernarda Śmigielska, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie

 

Biblioteka Narodowa (BN)

Stan czytelnictwa w Polsce https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce

Stan bibliotek w Polsce https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-bibliotek-w-polsce

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE)

https://cke.gov.pl/wyniki-egzaminow/

 

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny (2021) https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_019_21.PDF

Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2020/2021 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_136_20.PDF

Do pracy czy na studia? : zmiany w decyzjach edukacyjnych młodzieży (2019) https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_143_19.PDF

 

Centrum Cyfrowe, fundacja

https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/?filtr=publikacje

Badanie Edukacja zdalna w czasie pandemii, edycja I-II (2020) https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/

Otwarta edukacja jako czynnik zmiany – historie z czasów pandemii / Magdalena Biernat [i in.] (2020) https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2021/03/otwarta-edukacja-jako-czynnik-zmiany.pdf

Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej / Alek Tarkowski [i in.] (2018) https://cppc.gov.pl/images/Analiza_strategii_i_działan_majacych_na_celu_rozwoj_kompetencji_cyfrowych_w_panstwach_Unii_Europejskiej.pdf

 

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną (2020) https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545

Młodzież 2018 / pod red. Mirosławy Grabowskiej i Magdaleny Gwiazdy (2019) https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545

 

Dajemy Dzieciom Siłę, fundacja

https://fdds.pl/kategoria_bazy/raporty-z-badan/

Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii : raport z badań ilościowych / Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Renata Szredzińska (2020) https://fdds.pl/co-robimy/raporty-z-badan/2020/negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii-2020.html

Patotreści w Internecie : raport o problemie / Szymon Wójcik [i in.] (2019) https://fdds.pl/baza_wiedzy/patotresci-w-internecie/

Problematyczne używanie Internetu przez młodzież : raport z badań / Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Patrycja Skoneczna (2019) https://fdds.pl/baza_wiedzy/problematyczne-uzywanie-internetu-przez-mlodziez-2019/

 

Dbam o Mój Z@sięg, fundacja

https://dbamomojzasieg.pl/#

Cyfrowi rodzice : projekt badawczy (2021) https://dbamomojzasieg.pl/cyfrowi-rodzice/

Granie na ekranie : projekt badawczo-edukacyjny (2021) https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/

Relacje w szkole : projekt badawczy (2021) https://dbamomojzasieg.pl/relacje-w-szkole/

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? / Grzegorz Ptaszek [i in.] (2020) https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf

Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? (2020) https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/06/Badanie-zdalnenauczanie_org_prezentacja.pdf

Młodzi Cyfrowi : nowe technologie, relacje, dobrostan / Maciej Dębski, Magdalena Bigaj (2019) https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

 

Edunews.pl, portal o nowoczesnej edukacji

https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania

Dzieci w pandemii, sondaż na zlecenie Radia Zet (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5458-dzieci-w-pandemii

Dzieci i dorośli w wirtualnej rzeczywistości (VR), badanie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5359-dzieci-i-dorosli-w-wirtualnej-rzeczywistosci-vr

Oceny zdalnego nauczania, raport firmy McKinsey (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5396-oceny-zdalnego-nauczania

Stan zdrowia psychicznego polskich uczniów z perspektywy nauczycieli, raport Fundacji Szkoła z Klasą (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5317-stan-zdrowia-psychicznego-polskich-uczniow-z-perspektywy-nauczycieli

Usługi publiczne w kryzysie – edukacja do zmiany, raport Fundacji Przyjazny Kraj (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5405-uslugi-publiczne-w-kryzysie-edukacja-do-zmiany

Edukacja zdalna w czasach pandemii, raport Fundacji Centrum Cyfrowe, CEO i Fundacji Szkoła z Klasą (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5254-edukacja-zdalna-w-czasach-pandemii-ii

Edukacja zdalna w czasie pandemii – badanie nauczycieli, raport Fundacji Centrum Cyfrowe, CEO i Fundacji Szkoła z Klasą (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5039-edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-badanie-nauczycieli

Kompetencje cyfrowe, ranking DESI (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5116-kompetencje-cyfrowe

Samopoczucie po zdalnej edukacji, raport Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5084-samopoczucie-po-zdalnej-edukacji

Wyniki czwartoklasistów w TIMSS 2019 (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5272-wyniki-czwartoklasistow-w-timss-2019

 

EU Kids Online, europejska sieć badawcza

http://www.eukidsonline.net

Polskie badanie EU Kids online 2018 : najważniejsze wyniki i wnioski / aut. Jacek Pyżalski [i in.] (2019) https://fundacja.orange.pl/files/user_files/EU_Kids_Online_2019_v2.pdf

 

Eurydice, sieć informacji o edukacji w Europie

https://eurydice.org.pl/publikacje/

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie : raport Eurydice (2020) https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/edukacja_cyfrowa_PL.pdf

Nauczanie języków regionalnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach w Europie : raport Eurydice (2020) https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/jezykiMniejszosci.pdf

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie : raport Eurydice (2019) https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/KD_ECEC.PLapdf.pdf

Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie : polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania : raport Eurydice (2019) https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/migranciInternetPL.pdf

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia : raport Eurydice (2018) https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/PL_Teacher_careers.pdf

 

Evidence Institute, fundacja naukowa

http://www.evidin.pl

Co potrafią polscy czwartoklasiści? : wyniki badania TIMSS 2019 / Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz (2020) http://www.evidin.pl/wp-content/uploads/2020/12/POLICY-NOTE-1-2020-TIMSS-1.pdf

Słabsze wyniki polskich czwartoklasistów: analiza możliwych przyczyn / Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz (2020) http://www.evidin.pl/wp-content/uploads/2020/12/POLICY-NOTE-2-2020-TIMSS-2019-ANALIZA-1.pdf

PISA 2018, czyli ostatni pokaz umiejętności polskich gimnazjalistów / Maciej Jakubowski (2019) http://www.evidin.pl/wp-content/uploads/publications/policy-notes/EI-Policy-Note-3-2019-PISA.pdf

Uczniowie (jednak) chcą pracować w małych grupach / Tomasz Gajderowicz [i in.] (2019) http://www.evidin.pl/wp-content/uploads/publications/policy-notes/EI-Policy-Note-1-2019.pdf

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

https://www.frse.org.pl/badania/

Liderzy internacjonalizacji : problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów / Michał Pachocki (2020) https://www.frse.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/02/01/3hwzeu/liderzy-internacjonalizacji-online.pdf

Zagraniczni wolontariusze w polskich szkołach i przedszkolach : raport z badania wpływu długoterminowych projektów Wolontariatu Erasmus+ na placówki edukacyjne w Polsce / Mateusz Jeżowski (2020) http://czytelnia.frse.org.pl/media/zagraniczni_wolontariusze_online.pdf

Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? : raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej / Michał Pachocki (2019) http://czytelnia.frse.org.pl/jak-mobilni-nauczyciele-zmienili-swoje-szkoly/

 

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?topic=32

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20192020,1,15.html

Społeczeństwo informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2015-2019,1,13.html

 

HBSC, międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych uczniów

http://www.hbsc.org/membership/countries/poland.htm

Jakie są polskie nastolatki? : raport HBSC 2020 / Katarzyna Jankowska https://imid.med.pl/pl/aktualnosci/jakie-sa-polskie-nastolatki-raport-hbsc-2020

Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia / red. Joanna Mazur, Anna Dzielska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik (2020) https://imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/Raport%20Zdrowie%20i%20zachowania%20zdrowotne%20uczniów%2017.pdf

Nastolatki, komunikacja, media elektroniczne : badania HBSC 2018 / red. Wisława Ostręga (2019) http://www.imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/BROSZURA%20młodzież%20a%20media.pdf

Zdrowie i styl życia polskich uczniów : raport z badań / pod red. Anny Fijałkowskiej, Anny Oblacińskiej i Magdaleny Korzyckiej (2019) https://www.ore.edu.pl/2021/03/raport-zdrowie-i-styl-zycia-polskich-uczniow/

Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC / pod red. Joanny Mazur, Agnieszki Małkowskiej-Szkutnik (2018) http://www.imid.med.pl/files/imid/Aktualnosci/Aktualnosci/raport%20HBSC%202018.pdf

 

IEA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Oceny Osiągnięć Edukacyjnych

https://www.iea.nl/studies/ieastudies

ICCS, Międzynarodowe Badanie Edukacji Obywatelskiej

https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

ICILS, Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych

https://www.iea.nl/studies/iea/icils

PIRLS, Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu

https://www.iea.nl/studies/iea/pirls

https://timssandpirls.bc.edu

TIMSS, Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

https://www.iea.nl/studies/iea/timss

https://timssandpirls.bc.edu

TIMS 2019 http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/timss-2019/38-aktualnosci/1239-timss-2019-znamy-wyniki-miedzynarodowego-badania

 

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

http://www.ibe.edu.pl/pl/wyniki-badan

http://eduentuzjasci.pl/badania.html

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry, raport (2020) http://ibe.edu.pl/images/publikacje/SMARTFONY%20W%20SZKOLE.%20RAPORT.pdf

PISA 2018 : czytanie, rozumienie, rozumowanie / pod red. Michała Sitka i Elżbiety Barbary Ostrowskiej (2020) https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf

PISA 2018 : umiejętności, postawy i zachowania finansowe młodzieży w Polsce / Michał Sitek, Elżbieta Barbara Ostrowska, Mirosława Badiak (2020) http://www.ibe.edu.pl/images/download/PISA/PISA2018-finanse.pdf

PISA 2018 https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018/

TIMSS 2019 : wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie / pod red. Michała Sitka (2020) http://ibe.edu.pl/images/download/TIMSS-2019-Raport.pdf

CROSSCUT, nauczanie międzyprzedmiotowe, raporty z badań w ramach projektu (2019) http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/crosscut

Cyfryzacja bez edukacji nie wystarczy : znamy wyniki międzynarodowego badania ICILS 2018 (2019) http://www.ibe.edu.pl/pl/component/content/article/38-aktualnosci/1073-cyfryzacja-bez-edukacji-nie-wystarczy-znamy-wyniki-miedzynarodowego-badania-icils-2018

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZin)

https://www.ipzin.org/index.php/pobierz

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? : wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego / aut. Szymon Grzelak, Dorota Żyro (2021) https://www.ipzin.org/images//pdf/Raport_jak_wspierac_uczniow_po_roku_epidemii.pdf

 

KOMETA, sieć edukacji cyfrowej

https://tinyurl.com/9bzm5cfy

Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców : raport z badania kwestionariuszowego (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1087/15b9_A_SP%2084%20-%20raport%20z%20badania%20zdalnego%20nauczania.pdf?v2.8

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją / Tomasz Gajderowicz, Maciej Jakubowski (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1106/3f74_AA_Raport-PIE-Cyfrowe_wyzwania.pdf?v2.8

Edukacja przyszłości : raport / Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner, Grzegorz Pacewicz (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1030/ee4f_AA_EDUKACJA%20PRZYSZŁOŚCI%202020.pdf?v2.8

Edukacja zdalna w czasach covid-19 : raport z badania / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8

Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców : raport z badania (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1028/8c7c_A_Raport%20-%20Kształcenie%20na%20odległość.pdf?v2.8

Moje s@mopoczucie w e-szkole : raport z badań / Anna Bieganowska-Skóra, Dorota Pankowska (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1047/7e99_A_112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-z-badan.pdf?v2.8

Nauczanie zdalne w Polsce : raport (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1029/e858_AA_Ankieta_Skriware_raport_pełny.pdf?v2.8

Nauczyciele w sieci : raport z badania użytkowników platformy eTwinning / Jadwiga Fila [i in.] (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1031/3a20_AA_raport-etwinning.pdf?v2.8

Od mediów do rzeczywistości : jakie ryzyka i szanse niesie ze sobą popularyzacja VR? / Ana Brzezińska (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1131/2a9b_AA_Raport_Od_mediow_do_rzeczywistosci.pdf?v2.8

Poza horyzont. Kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1010/a969_A_Poza-horyzont.-Kurs-na-edukację.pdf?v2.8

Rozmawiaj z Klasą : zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek : raport z badania (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1095/af83_A_fszk_raport_rozmawiaj_z_klasa.pdf?v2.8

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji : studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030 / Krzysztof Głomb [i in.] (2019) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/656/7a54_Kompetencje-przyszłości-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji-studium-luty_2019.pdf?v2.8

Młodzi cyfrowi : nowe technologie, relacje, dobrostan / Maciej Dębski, Magdalena Bigaj (2019) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/850/20f1_A_Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf?v2.8

Problem fake news w Polsce [perspektywa młodzieży] / aut. Małgorzata Kilian, Agnieszka Tobijasiewicz, Kinga Osierda (2019) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/831/e2a7_AA_raport_krytyczny_umysl.pdf?v2.8

Szkoła dla innowatora : ekspertyza / Jan Fazlagić (2017) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/651/9363_A_Ekspertyza_Szkola%20dla%20innowatora_Raport_16%20czerwca.pdf?v2.8

 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/

NIK o kształceniu w szkołach specjalnych (2021) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/nik-o-ksztalceniu-w-szkolach-specjalnych.html

NIK o zabezpieczeniu szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi (2021) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/zagrozenia-szkol.html

NIK o rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (2020) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/aktywnosc-fizyczna-dzieci-i-mlodziezy.html

NIK o kształceniu dzieci cudzoziemców i obywateli polskich powracających do kraju (2020) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-dzieci-cudzoziemcow-i-powracajacych-do-kraju.html

NIK o realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (2020) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/kiedy-wszystkie-szkoly-w-sieci.html

NIK o nowym podejściu do indywidualizacji nauczania dzieci (2020) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/indywidualizacja-nauczania-dzieci.html

NIK o wsparciu osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania (2020) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/wsparcie-osob-z-autyzmem-i-zespolem-aspergera.html

NIK o systemie egzaminów zewnętrznych (2019) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/system-egzaminow-zewnetrznych.html

NIK o zmianach w systemie edukacji (2019) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/reforma-oswiaty-w-czesci-sfinansowana-przez-samorzad.html

NIK o nauczaniu matematyki w szkole (2019) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/matematyka-do-poprawy.html

 

Narodowe Centrum Kultury (NCK)

https://nck.pl/badania/raporty

https://nck.pl/badania/projekty-badawcze

https://nck.pl/badania/publikacje

 

NASK, państwowy instytut badawczy

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty

Raport nastolatki 3.0 : wyniki ogólnopolskich badań młodzieży (2019) https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html

Rodzice nastolatków 3.0 : raport z ogólnopolskiego badania społecznego (2019) https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2586,Raport-quotRodzice-Nastolatkow-30quot.html

 

OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

http://www.oecd.org/education/

PIAAC, Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

https://www.oecd.org/skills/piaac/

PISA, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

https://pisa.ibe.edu.pl

https://www.oecd.org/pisa/

TALIS, Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się

http://www.oecd.org/education/talis/

Strategia umiejętności OECD Polska : wnioski i rekomendacje : streszczenie raportu (2019) http://www.oecd.org/employment/emp/Skills-strategy-poland-report-summary-PL.pdf

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-wydawnictw/

Potrzeby szkoleniowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w okresie pandemii COVID-19 : raport z badania / red. Dorota Jastrzębska (2021) https://www.ore.edu.pl/2021/04/potrzeby-szkoleniowe-dyrektorow-oraz-kadry-jst-raport-z-badan/

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej : raport z realizacji projektu / oprac. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wioletta Jaskólska (2020) https://www.ore.edu.pl/2021/02/zaspokajanie-potrzeb-edukacyjnych-uczniow-z-chorobami-przewleklymi-w-edukacji-wlaczajacej-raport-z-realizacji-projektu/

Badanie jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych / Marcin Grzelak (2019) https://www.ore.edu.pl/2019/09/badanie-jakosci-informacji-i-komunikacji-internetowej-bibliotek-pedagogicznych-raport/

 

School Education Gateway, europejska platforma internetowa dla szkół

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications.htm

 

Zebrane ze stron www, różne instytucje

Brakuje patriotyzmu czy edukacji seksualnej? Przeładowany program czy leniwe dzieci? : sondaż Ipsos dla OKO.press (2021) https://oko.press/co-nam-przeszkadza-w-polskiej-szkole/

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? : raport z badania / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska (2021) https://files.librus.pl/art/21/04/4/a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT_II.pdf

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii? : raport ClickMeeting (2021) https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2021/03/ClickMeeting_raport_nauka_zdalna_marzec_2021.pdf

Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? : jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? / red. Jędrzej Witkowski (2021) https://ceo.org.pl/sites/default/files/szkola_ponownie_czy_szkola_od_nowa_publikacja_centrum_edukacji_obywatelskiej_czerwiec2021.pdf

Alerty edukacyjne Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (2020) https://oees.pl/alerty-eksperckie/

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii covid-19 [raporty z badań] / red. nauk. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik (2020) https://iss.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/biss_13_e-book.pdf

Profilaktyka w szkole : stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce / red. Robert Porzak (2019)

https://www.profilaktycy.pl/images/zasoby_pliki/ksiazka/Profilaktyka_w_szkole.pdf

Raport Cartoon Network: Jak było w szkole? : problem dokuczania wśród dzieci w wieku szkolnym i świadomość ich rodziców : raport na podstawie badania SW Research (2019) https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/downloads/Raport_SWResearch.pdf

Badania edukacyjne w czasopismach pedagogicznych. Wybór artykułów z lat 2019-2020

 oprac. Bernarda Śmigielska, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Edukacja zdalna

 1. Czy pandemia COVID-19 zaszkodziła dzieciom i młodzieży? [badanie „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych podczas epidemii koronawirusa”] / Jacek Pyżalski // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2020, nr 3, s. 14-23
 2. Czy terapia online i przez telefon jest skuteczna? : przegląd badań / Justyna Klingemann // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2020, nr 3, s. 17-23
 3. Edukacja a pandemia : co dalej? [raport „Edukacja zdalna w czasie pandemii”] / Iwona Kruszewska-Stoły // Forum Nauczycieli. – 2021, nr 1, s. 1-3 https://www.womkat.edu.pl/resources/upload/kwartalnik/forum79.pdf
 4. Edukacja domowa – ucieczka od zdalnego nauczania czy społeczno-wychowawcza potrzeba? / Marta Poruszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 4, s. 17-31
 5. Edukacja zdalna i zachowania innowacyjne nauczycieli / Joanna Madalińska-Michalak // Forum Oświatowe. – 2020, nr 2, s. 53-71 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/771/498
 6. E-nauczanie (języka obcego) w praktyce szkolnej / Jakub Płowens // Remedium. – 2020, nr 10, s. 24-26
 7. Kompetencje informacyjne uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców – spostrzeżenia po realizacji badania pilotażowego // Paulina Forma, Anna Kanabrocka // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 253-266 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 8. Kompetencje nauczycieli i wykładowców w procesie edukacji zdalnej – perspektywa studentów / Maria Gagacka, Elżbieta Sałata // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 4, s. 39-54
 9. Komunikacja sieciowa w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w opinii uczniów i nauczycieli : (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 221-239 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 10. Kształcenie na odległość a rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i ich rodziców w świetle wyników badań – w kierunku nowej szkoły / Aneta Gop, Sylwia Jaskulska // Studia Edukacyjne. – Nr 58 (2020), s. 27-46 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26004/23734
 11. Nauczanie zdalne w opinii uczniów szkół średnich w czasie trwania pandemii covid-19 / Izabela Kochan // Studia Edukacyjne. – Nr 59 (2020), s. 119-132 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26847/24626
 12. „Niecodzienna codzienność” ucznia w początkach pandemii – z doświadczeń piątoklasistów / Małgorzata Dankowska-Kosman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 4, s. 32-40
 13. Nowe technologie w bibliotece w czasach pandemii / Marta Kostecka // Biblioteka Publiczna. – 2021, nr 1, s. 14-16
 14. Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii covid-19 / Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak // Studia Edukacyjne. – Nr 57 (2020), s. 47-65 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25023/23017
 15. Szkoła w czasach pandemii [badanie Librus] / Sylwia Pawłowska // Remedium. – 2020, nr 5, s. 2-5
 16. Uczestnictwo nauczycieli w profesjonalnych społecznościach edukacyjnych w środowisku online a proces doskonalenia zawodowego [wirtualne społeczności edukacyjne] / Ewa Arleta Kos // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 3, s. 149-159
 17. Wpływ czynników technologiczno-informacyjnych na efektywność kształcenia w Polsce / Michał Hnatiuk // Edukacja. – 2019, nr 4, s. 91-104

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 1. Absolwent edukacji wczesnoszkolnej w wypowiedziach nauczycielek języka polskiego w klasie IV / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 20-31
 2. Badanie i odkrywanie w zabawie heurystycznej / Kamila Pernal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 32-47
 3. Budowanie dobrostanu dziecka poprzez rozwijanie uważności: mindful eating – doświadczanie uważnego jedzenia [badanie efektów praktykowania mindfulness w klasach I-III] / Justyna Kosz-Szumska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 4, s. 65-84
 4. Czy pojawienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie szkolnej oznacza zmianę praktyk nauczania i uczenia się? [tablety w klasie] / Lucyna Kopciewicz // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 3, s. 66-85 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5052/4952
 5. Doświadczanie rzeczywistości szkolnej przez uczniów edukacji początkowej / Renata Michalak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 1, s. 30-39 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4604/4032
 6. Dziecięce kompetencje do przeciwstawiania się w kulturze szkoły polskiej / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2019, nr 4, s. 35-46 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4153/3475
 7. Dziecięce koncepcje zdrowego odżywiania u progu edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kochanowska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 4, s. 85-101
 8. Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfrowych – raport z badań / Agnieszka Iwanicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 7, s. 50-60
 9. Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8-9 lat / Renata Raszka // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 3, s. 125-136 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5056/4956
 10. Edukacja elementarna jako intelektualna przestrzeń (nie)doświadczania praktyk demokratycznych przez dziecko / Ewa Dorota Kochanowska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 1, s. 41-56
 11. Edukacja żywieniowa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju [badanie uczniów klas III] / Jolanta Konieczny // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 4, s. 53-63
 12. Jak dzieci w wieku przedszkolnym uzasadniają użycie języka figuratywnego : dane z badań z zastosowaniem Zadania Rozumienia Ironii (ZRI) / Natalia Banasik-Jemielniak, Barbara Bokus // Psychologia Wychowawcza. – Nr 15 (2019), s. 7-37
 13. Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy – wyniki badania pilotażowego / Sylwia Jarzynka [i in.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 3, s. 38-51
 14. Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej? / Barbara Nawolska, Natalia Rutka-Gliksman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 33-49
 15. Kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci przez bajki w formie filmowej i tekstowej / Angelika Pędzich, Joanna Łukasiewicz-Wieleba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 4, s. 45-58
 16. Metody wspierania edukacyjnego stosowane przez nauczycieli klas I-III – raport z badań / Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 105-120
 17. Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej : raport z badań / Agnieszka Iwanicka // Studia Edukacyjne. – Nr 54 (2019), s. 283-296 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21470/21137
 18. O nieprzedstawieniach i twórczości : raport z wstępnych badań nad abstrakcją w aktualizowaniu i stymulowaniu twórczego myślenia u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Iwona Tomas // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 1, s. 86-99 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4609/4037
 19. Obowiązki domowe w świadomości dzieci w wieku przedszkolnym / Jolanta Barszcz-Skowronek // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 1, s. 83-94
 20. Obraz edukacji wczesnoszkolnej w wypowiedziach nauczycieli edukacji przedmiotowej / Józefa Bałachowicz, Monika Kupiec // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 1, s. 18-29 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4603/4031
 21. Oczekiwania nauczycieli względem aktywności czwartoklasisty w procesie konstruowania wiedzy / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 9, s. 51-59
 22. Oczekiwania szkolne wyrażone w świadectwach uczniów kończących klasę trzecią szkoły podstawowej / Edyta Ćwikła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 40-51
 23. Postrzeganie samodzielności przez uczniów klas trzecich uczących się według koncepcji Planu Daltońskiego / Dorota Domagała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 36-43
 24. Potoczna wiedza dzieci na temat pieniędzy : wnioski z badań własnych / Renata Raszka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. 255-271
 25. Potoczne koncepcje dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat wybranych uwarunkowań procesu uczenia się / Joanna Ostaszewska-Tylenda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 27-37
 26. Robotyka Lego WeDo jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI wieku / Marlena Hlebowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 27-37
 27. Rozwiązywa(nie) zadań tekstowych – stare wyzwania i nowe potrzeby edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder // Studia Edukacyjne. – Nr 58 (2020), s. 213-232 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26032/23749
 28. Sposoby niwelowania zachowań agresywnych przez nauczycieli w odniesieniu do potrzeb dzieci / Beata Bezpalko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 31-39
 29. Spotkanie dziecka z kulturą audiowizualną: obraz konstytuujący się w rodzicielskim dyskursie o dziecięcej codzienności / Magdalena Grochowalska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 1, s. 9-22
 30. Stymulowanie aktywności muzycznej dziecka przedszkolnego w środowisku rodzinnym – analiza wyników badań / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 9, s. 54-61
 31. Świadomość zdrowego odżywiania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym a działania realizowane przez szkołę [badanie uczniów klas II i III] / Stanisława Katarzyna Nazaruk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 4, s. 103-116
 32. Typy uczniów w młodszym wieku szkolnym a ich strategie uczenia się i preferencje – doniesienia z badań / Joanna Skibska // Studia Edukacyjne. – Nr 59 (2020), s. 201-213 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26851/24630
 33. Wybrane pojęcia matematyczne a ich rozumienie przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – pojęcie miary i mierzenia / Joanna Żądło-Treder // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 59-76
 34. Wykorzystanie eksperymentu jako wprowadzenia w temat zajęć w przedszkolu / Karolina Wykrzykowska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 3, s. 139-148 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5057/4957
 35. Wzorzec ucznia w świadectwach dzieci kończących klasę trzecią szkoły podstawowej / Edyta Ćwikła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 8, s. 59-68
 36. Zasoby odporności psychicznej dziecka – co wiedzą o nich rodzice i nauczyciele? / Iwona Sikorska, Magdalena Adamczyk-Banach, Mateusz Polak // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 23-39
 37. Zbilansowana dieta i zdrowa żywność w opiniach uczniów wczesnej edukacji [badanie uczniów klas III] / Anna Jakubowicz-Bryx // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 4, s. 117-134
 38. Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych / Alina Kalinowska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2019 nr 4, s. 70-84 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4157/3478

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 1. Akademicki proces kształcenia kandydatów na nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji w świetle badań studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego / Anna Winiarczyk, Tomasz Warzocha // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 199-220 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 2. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 55-75
 3. Inteligencja muzyczna kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji / Rafał Majzner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 59-67
 4. Kluczowe znaczenie rozumienia zdrowia dla nawyków żywieniowych: porównania międzygrupowe i analiza korelacji wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów tego kierunku [nawyki żywieniowe studentek i nauczycielek] / Justyna Modrzejewska, Kamila Czepczor-Bernat, Adriana Modrzejewska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 4, s. 135-149
 5. Kształcenie nauczycieli w Polsce w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań / Barbara Grabowska, Mirosława Parlak // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 267-279 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 6. Kształtowanie kluczowych kompetencji nauczycieli edukacji elementarnej – raport z badań / Barbara Surma // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 93-104
 7. Marzyłam, aby zostać nauczycielką : o motywach wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – doniesienie z badań / Ewa Magdalena Sosnowska-Bielicz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2020, nr 4, s. 75-88 https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/10584
 8. Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 4, s. 68-80
 9. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 59-69
 10. Samodzielność zawodowa nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz jej uwarunkowania / Dorota Domagała // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2020, nr 2, s. 141-153
 11. Stres zawodowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Stanisław Korczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2019, nr 4, s. 40-62
 12. Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście antycypacji zawodu przez studentów / Małgorzata Suświłło // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 2, s. 3-13

Edukacja w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. Absolwenci 2019 / Sylwia Pawłowska // Remedium. – 2020, nr 2, s. 2-4
 2. Cechy osobowości i poczucie kontroli w sytuacjach sukcesów i porażek wśród uczniów pierwszych klas gimnazjum / Sara Filipiak, Beata Łubianka // Psychologia Wychowawcza. – Nr 15 (2019), s. 38-62
 3. Co młodzież robi w sieci – co wiemy, a czego się nie domyślamy / Agnieszka Wrońska, Rafał Lange // Remedium. – 2019, nr 10, s. 24-25
 4. Efektywne uczenie się w zawodowej szkole średniej / Katarzyna Pardej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 133-143
 5. Egzamin ósmoklasisty – zadania zamknięte i otwarte : co sprawia trudność uczniom? / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2021, nr 2, s. 50-53
 6. Inteligencja i kreatywność adolescentów w kontekście postaw wychowawczych ich rodziców / Lucyna Teresa Bakiera, Agnieszka Sagan-Paprocka // Psychologia Wychowawcza. – Nr 15 (2019), s. 63-78
 7. Inteligencja i sumienność jako predyktory sukcesów maturalnych : kiedy ciężka praca liczy się bardziej niż bycie bystrym? / Anna Błaszczak // Edukacja. – 2019, nr 4, s. 50-65
 8. Klimat szkolny według raportu PISA / Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2020, nr 3, s. 15-20
 9. Klimat w klasie szkolnej w percepcji uczniów szkół podstawowych / Małgorzata Rozenbajgier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 9, s. 72-84
 10. Młodzi (nie)kompetentni w środowisku szkolnym / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 158-168
 11. Młodzież z rodziny bez ojca / Elżbieta Napora // Remedium. – 2020, nr 7/8, s. 56-58
 12. Mobbing w szkole – przegląd dotychczasowych wyników badań i odniesienia do programów interwencyjnych / Kamila Madeja-Bień // Forum Oświatowe. – 2019, nr 1, s. 93-109 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/725/433
 13. Nastolatki o swoim zdrowiu : wyniki badań HBSC 2018 / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Remedium. – 2019, nr 10, s. 2-4
 14. Nastolatki przed ekranem i monitorem : wyniki badań HBSC 2018 / Barbara Woynarowska, Joanna Mazur // Remedium. – 2020, nr 6, s. 2-4
 15. (Nie)wykorzystany potencjał outdoor education : wybrane aspekty badań / Teresa Parczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 50-58
 16. Obraz człowieka znajdujący odzwierciedlenie w celach wychowania preferowanych przez rodziców / Edyta Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 52-61
 17. Odporność psychiczna młodzieży – wyniki badań [młodzież z rodziny samotnej matki] / Elżbieta Napora // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2019, nr 3/4, s. 84-88
 18. Orientacja motywacyjna uczniów – weryfikacja teorii Johna Nichollsa w polskich warunkach edukacyjnych / Joanna Ogrodnik // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 58-74
 19. Palenie tytoniu przez nastolatki : wyniki badań HBSC / Anna Kowalewska, Barbara Woynarowska // Remedium. – 2020, nr 3, s. 2-4
 20. Pedagogiczne działania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 44-58
 21. Picie alkoholu i używanie marihuany przez nastolatki – wyniki badań HBSC / Anna Kowalewska, Barbara Woynarowska // Remedium. – 2020, nr 7/8, s. 2-4
 22. Polska młodzież a substancje psychoaktywne w badaniu ESPAD / Artur Malczewski // Remedium. – 2020, nr 9, s. 25-27
 23. Postawy merkantylne młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych w świetle wyników badań własnych / Adam Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 26-32
 24. Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów / Iwona Murawska, Beata Przyborowska // Studia Edukacyjne. – T. 56 (2020), s. 27-38 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/24965/22964
 25. Problem z rozumieniem mowy spontanicznej w języku obcym w świetle badania empirycznego / Agnieszka Bryła-Cruz // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 3, s. 17-21
 26. Problemy i potrzeby uczniów klas IV szkoły podstawowej w relacjach z rówieśnikami / Maria Deptuła, Anna Borucka // Studia Edukacyjne. – T. 56 (2020), s. 57-84 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25029/23023
 27. Profil aktywności muzycznej uczniów na progu adolescencji w perspektywie dekady (2007-2017) / Agnieszka Weiner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 46-58
 28. Przemoc w grach a rzeczywiste zachowania graczy: wyniki badań [badanie brytyjskich 14-15 latków] / Sylwia Pawłowska // Remedium. – 2021, nr 1, s. 20-22
 29. Przyczyny cyberprzemocy rówieśniczej w narracji adolescentów / Anna Szuster // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2020, nr 1, s. 16-21
 30. Rola humoru w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Paweł Ochwat // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 96-110
 31. Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Angelika Kleszczewska-Albińska, Aleksandra Mandla // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 3, s. 52-66
 32. Selekcja na progu szkoły ponadgimnazjalnej: merytokracja czy statusowy determinizm? / Marek Smulczyk, Roman Dolata, Artur Pokropek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. 216-236
 33. Spożywanie śniadań przez nastolatki – wyniki badań HBSC / Barbara Woynarowska, Magdalena Korzycka // Remedium. – 2020, nr 5, s. 17-19
 34. Strategie radzenia sobie polskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z wykluczeniem społecznym / Małgorzata Gamian-Wilk, Maria Szecówka-Nowak // Psychologia Wychowawcza. – Nr 17 (2020), s. 25-40
 35. Strategie radzenia sobie z problemami a uzależnienia behawioralne / Sylwia Pawłowska // Remedium. – 2021, nr 3, s. 14-16
 36. Struktura rodziny a zachowania ryzykowne oraz poczucie własnej skuteczności młodzieży w okresie późnej adolescencji / Ewa Piotrów, Iwona Gumowska, Anna Koprowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 10, s. 66-80
 37. Szkoła, o której marzyć można / Mariusz Zemło // Kwartalnik Edukacyjny. – 2020, nr 1, s. 65-78
 38. Świadek wykluczenia w sytuacji bullyingu : predyktory interwencji / Karolina Walczak-Człapińska // Kultura i Edukacja. – 2019, nr 1, s. 142-157
 39. Techniki relaksacyjne podczas lekcji wychowania fizycznego a wybór strategii radzenia sobie ze stresem przez uczennice szkoły ponadgimnazjalnej / Anna Urbańska [i in.] // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 6-19
 40. Tempo czytania rodzimych i nierodzimych użytkowników polszczyzny / Tomasz Moździerz // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 4, s. 79-85
 41. Trzy kroki do sukcesu : wyniki ankiety online [badanie laureatów konkursów przedmiotowych] / Beata Wąsowska-Najorczyk, Ewa Pyłka-Gutowska // Meritum. – 2020, nr 1, s. 44-49
 42. Wagary jako obszar edukacyjnych bezdroży / Monika Zińczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 62-76
 43. Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji : doniesienia wstępne / Karolina Kossakowska, Magdalena Zadworna // Studia Edukacyjne. – Nr 54 (2019), s. 221-235 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21410/21160
 44. Wyznaczniki osiągnięć szkolnych u badanych uczniów / Elżbieta Napora // Remedium. – 2020, nr 5, s. 20-22
 45. Zaangażowanie w aktywności szkolne a funkcjonowanie w roli ucznia – wyniki badań przeprowadzonych na grupie młodzieży gimnazjalnej / Katarzyna Tomaszek // Studia Edukacyjne. – Nr 59 (2020), s. 173-200 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26850/24629
 46. Zachowania prozdrowotne dziewcząt z wybranych szkół bialskich w kontekście obowiązku realizacji założeń edukacji zdrowotnej [badanie uczennic w wieku od 13 do 18 lat] / Dorota Różańska, Krystyna Górniak // Edukacja. – 2019, nr 4, s. 66-82
 47. Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi w edukacji / Magda Chmiel, Krystyna Korneta // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 224-234
 48. Zjawisko cyberprzemocy z wykorzystaniem wyników badań Nastolatki 3.0, przeprowadzonych przez NASK PIB / Mariola Kowalczyk // Kwartalnik Edukacyjny. – 2019, nr 3, s. 14-25
 49. Znamy wyniki badań PISA… i co dalej? / Adriana Kloskowska // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2020, nr 2, s. 47-50
 50. Źródła wiedzy historycznej oczami absolwentów szkół podstawowych / Katarzyna Kaczmarek // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 6, s. 33-35

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. A jednak osobowość! : dobry nauczyciel języka obcego w świetle wypowiedzi polskich uczniów i studentów / Krystyna Mihułka, Joanna Chojnacka-Gärtner // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 2, s. 38-53
 2. Aktywność społeczna i kulturalna nauczycieli będących na emeryturze lub rencie / Krzysztof Zajdel // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 2, s. 65-77
 3. Co nauczyciele wiedzą o edukacji dla zrównoważonego rozwoju? : analiza wyników badań / Anna Mróz, Iwona Ocetkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 38-51
 4. Czy pasja męczy? : podstawowe potrzeby psychologiczne jako mediator związku pasji pracy i zmęczenia przewlekłego nauczycieli / Karolina Mudło-Głagolska // Edukacja. – 2019, nr 4, s. 22-37
 5. Doradca zawodowy we współczesnym systemie edukacyjnym / Ewelina Szczechowiak // Studia Edukacyjne. – T. 56 (2020), s. 253-266 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/24963/22962
 6. Dzieciństwo nauczycieli i habitualny wzorzec ucznia – na podstawie nauczycielskich narracji / Małgorzata Zalewska-Bujak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 48-63
 7. Etos zawodu nauczyciela z perspektywy studentów uczelni pedagogicznych i niepedagogicznych / Beata Mydłowska, Jolanta Wiśniewska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2020, nr 2, s. 125-140
 8. Europejska? Narodowa? : tożsamość przyszłych nauczycieli badana piętnaście lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Adam Grabowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 52-65
 9. Kompetencje wychowawcy świetlicy jako specyficznego miejsca wspomagania rozwoju dziecka / Agnieszka Kaczor // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 77-91
 10. Komunikacja oraz współdziałanie nauczycieli i rodziców w świetle badań sondażowych / Maria Trzcińska-Król // Studia Pedagogiczne. – T. 34 (2019), s. 101-119 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/34.pdf
 11. Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców i wzajemnej współpracy / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 6, s. 27-38
 12. Percepcja hałasu wśród nauczycieli / Grzegorz Szałas, Małgorzata Lotko, Paweł Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 4, s. 157-164
 13. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 144-153
 14. Przerwa w nauczaniu a regres poziomu umiejętności językowych nauczyciela / Katarzyna Nosidlak // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 3, s. 11-16
 15. Rodzic – trudny partner dla nauczyciela : z badań nad innowacyjnym projektem w ursynowskiej szkole [postawy rodziców i nauczycieli wobec innowacyjnego programu szkoły] / Anna Górka-Strzałkowska // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 4, s. 113-132
 16. Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej w opinii studentów / Monika Czerw, Klaudia Bielas // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 4, s. 79-88
 17. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości / Joanna M. Łukasik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 3, s. 85-97
 18. Satysfakcja zawodowa a style humoru nauczycieli / Anna Karłyk-Ćwik // Studia Edukacyjne. – T. 56 (2020), s. 129-152 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/24958/22957
 19. Stałość przeświadczeń nauczycieli o wypełnianiu roli zawodowej w zmieniającej się szkole w świetle badań empirycznych / Agata Popławska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2020, nr 4, s. 89-104 https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/10778
 20. Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 20-39
 21. Uzależnienie od rozwoju osobistego / Malwina Huńczak // Psychologia w Praktyce. – 2020, nr 1, s. 34-40
 22. Warunki pracy w środowisku szkolnym w percepcji nauczycieli o zróżnicowanym poziomie predyspozycji twórczych / Irena Pufal-Struzik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 189-203
 23. Wiedza studentów pedagogiki na temat wypalenia w zawodzie nauczyciela / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 1, s. 48-59
 24. Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – przez pryzmat nauczycielskich narracji / Małgorzata Zalewska-Bujak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2020, nr 2, s. 154-176
 25. Wychowawczo-opiekuńcza funkcja świetlicy szkolnej – wyzwania i zagrożenia / Katarzyna Wołk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2020, nr 2, s. 169-179 https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/9986
 26. Wypalenie zawodowe nauczycieli – prezentacja wybranych koncepcji i badań / Iwona Błaszczak, Agnieszka Rowicka // Studia z Teorii Wychowania. – 2019, nr 2, s. 67-91 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-e13a4f57-49e6-49a6-ad37-cf8f489d0d3e
 27. Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich : studium porównawcze / Monika Mazur-Mitrowska, Kinga Dziwańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 78-87
 28. Wypalenie zawodowe pedagogów a wybrane czynniki socjodemograficzne / Anna Karłyk-Ćwik // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 2, s. 163-182
 29. Zaangażowanie w pracę a wypalenie zawodowe nauczycieli : mediująca rola orientacji pozytywnej / Krzysztof Grala // Psychologia Wychowawcza. – Nr 17 (2020), s. 96-109
 30. Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów / Ligia Tuszyńska, Agnieszka Pawlak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 123-132

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Edukacja włączająca i kształcenie integracyjne

 1. Charakterystyka zjawiska problemowego używania Internetu przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2020, nr 4, s. 17-25
 2. Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych / Elżbieta Paradowska // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 2, s. 85-98
 3. Edukacja uczniów migrujących w perspektywie miejskiej polityki integracyjnej w Gdańsku / Dorota Jaworska // Edukacja. – 2019, nr 3, s. 29-41
 4. Edukacja włączająca – korzyści dla uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Karolina Gniazdowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. 120-134
 5. Edukacja włączająca w opiniach i ocenach nauczycieli – doniesienia z badań / Anna Nowak // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 169-181 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 6. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w klasach integracyjnych / Małgorzata Rozenbajgier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 4, s. 59-70
 7. Funkcjonowanie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym w zakresie komunikacji werbalnej / Monika Masłowska // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 4, s. 264-272
 8. Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 56-74
 9. Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficznych / Zdzisław Kazanowski, Piotr Alfred Gindrich // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 75-90
 10. Integracja na Piątkę? : o osobowości uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych / Katarzyna Mariańczyk, Beata Łubianka, Sara Filipiak // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 1, s. 55-59
 11. Konteksty (między)kulturowe kształcenia uczniów zdolnych na przykładzie badań wśród nauczycieli / Teresa Giza // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 182-198 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 12. Poczucie samotności u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Agnieszka Siedler, Anna Waligórska // Psychologia Wychowawcza. – Nr 17 (2020), s. 41-50
 13. Pronormalizacyjne zmiany w obszarze edukacji włączającej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Skibska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 6, s. 62-76
 14. Przekonania rodziców na temat edukacji integracyjnej, jej istoty, szans i ograniczeń / Beata Płaczkiewicz // Szkoła Specjalna. – 2019, nr 3, s. 217-229
 15. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole – założenia prawne i rozwiązania praktyczne / Jacek Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 13-26
 16. Rozumienie pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Beata Skotnicka // Kultura i Edukacja. – 2019, nr 1, s. 230-247
 17. „Społeczeństwo dla wszystkich”, czy tylko „szkoła dla wszystkich” – opinie nauczycieli szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej / Monika Skura // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 119-138
 18. Story-based intervention : historyjki społeczne jako metoda pracy z uczniem ze spektrum autyzmu / Dorota Pufund // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 2, s. 77-94
 19. Uczeń z chorobą przewlekłą – wyzwanie dla nauczyciela współczesnej szkoły / Anna Bochenek, Anna Grabowiec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 2, s. 187-195
 20. Uczeń z przewlekłą chorobą somatyczną / Justyna Peret // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2019/2020, nr 1, s. 47-62
 21. Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły / Agnieszka Bochniarz, Anna Grabowiec // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 255-269 https://lsmll.journals.umcs.pl/lrp/article/view/8957
 22. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy czterech dekad / Patrycja Młynek // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2020, nr 1, s. 95-116
 23. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w zależności od stanu zdrowia uczniów oraz wybranych czynników kontekstowych / Aleksandra Berkowska, Anna Kowalewska, Joanna Mazur // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 207-222
 24. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego / Werona Król-Gierat, Paulina Forma // Studia Pedagogiczne. – T. 35 (2020), s. 280-300 https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 25. Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w okresie zmian edukacyjnych / Ewa Dyduch, Małgorzata Trojańska // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 2, s. 99-107

Publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych (wybór z lat 2011-2016)

Publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych (wybór z lat 2011-2016), oprac. Katarzyna Michalak, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Poniżej zamieszczono publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), placówki badawczej, która prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dot. funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce. Pełniąc funkcje doradcze, zajmuje się między innymi przygotowaniem raportów i sporządzaniem ekspertyz. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Publikacje z serii Niezbędnik Dobrego Nauczyciela pod redakcją prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej

Seria przeznaczona jest głównie dla opiekunów, wychowawców i nauczycieli – w żłobkach, klubach malucha, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników klubów i świetlic. Słowem – dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w różnym wieku i z młodzieżą. Także dla rodziców, chcących poszerzyć swe rodzicielskie kompetencje.
Przygotowana serie opisuje sześć etapów rozwojowych człowieka – od wczesnego dzieciństwa po późną fazę okresu dorastania. Składa się ona z czterech części:

 • Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Seria 2. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Seria 3. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Seria 4. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania

Przedszkole
· Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Materiał specjalny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Warszawa 2016.
· Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa. Warszawa, 2015
· Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego. Grudzień 2012
· Znaczenie edukacji przedszkolnej. Listopad 2013

Szkoła podstawowa I-III
· Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Materiał specjalny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Warszawa 2016.
· Kompetencje matematyczne trzecioklasistów. Grudzień 2015
· Kompetencje polonistyczne trzecioklasistów. Grudzień 2015
· Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Raport z badania. Czerwiec 2015
· Badanie 6- i 7-latków – rok szkolny 2012/2013. Styczeń 2015
· Sześciolatek w szkole. Jak uczą się dzieci? Grudzień 2013
· Sześciolatek w szkole. Co możemy zrobić wszyscy razem? Listopad 2013
· Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel? Listopad 2013
· Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice? Listopad 2013
· Sześciolatek w szkole. Co może zrobić szkoła? Listopad 2013

Szkoła podstawowa IV-VI
· Matematyka od nowa. 2015
· Kompetencje matematyczne piątoklasistów. Grudzień 2015
· Kompetencje polonistyczne piątoklasistów. Grudzień 2015
· Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Organizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych. Grudzień 2015
· Diagnoza umiejętności szóstoklasistów DUSZa. Listopad 2015
· Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI. Listopad 2015
· Ewaluacja wsparcia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-2013. Listopad 2015
· Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Październik 2015
· Nauczanie matematyki w szkole podstawowej. Wrzesień 2015
· Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Raport z badania. Czerwiec 2015
· Analiza wpływu programu „Cyfrowa szkoła” na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Marzec 2015
· Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa. Raport z badania. Styczeń 2015
· Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody – raport. Luty 2014
· Szkoła Samodzielnego Myślenia – raport. Luty 2014
· Analiza Porównawcza Wyników Egzaminów Zewnętrznych – Sprawdzian w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej i Egzamin Gimnazjalny. Grudzień 2013
· Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej – raport. Marzec 2013
· Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą – raport tematyczny z badania. Luty 2013

Gimnazjum
· Jak rozwijać umiejętności historyczne w gimnazjum? Listopad 2015
· Laboratorium myślenia. Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce 2011–2014. Październik 2015
· Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2015
· Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Wrzesień 2015
· Elementy edukacji środowiskowej w podręcznikach do nauczania chemii dla III etapu edukacyjnego. Wrzesień 2015
· Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym. Czerwiec 2015
· Porównywalne wyniki edukacyjne. Lipiec 2015
· Badanie umiejętności mówienia w języku angielskim – raport z badania. Styczeń 2015.
· Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych. Raport tematyczny z badania. Grudzień 2014
· Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce – raport ICILS. Listopad 2014
· Język angielski w gimnazjum – raport cząstkowy z badania BUNJO. Wrzesień 2014
· Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach. Marzec 2014
· Kształtowanie umiejętności korzystania z map w gimnazjalnych podręcznikach do geografii. Luty 2014
· Nauczanie matematyki w gimnazjum – raport. Luty 2014
· Szkoła Samodzielnego Myślenia – raport. Luty 2014
· Analiza Porównawcza Wyników Egzaminów Zewnętrznych – Sprawdzian w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej i Egzamin Gimnazjalny. Grudzień 2013
· Znajomość języków obcych wśród 15-latków. Listopad 2013
· Dobre praktyki w nauczaniu historii. Wrzesień 2013
· Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC. Wrzesień 2013
· Podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych w opiniach nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów. Wrzesień 2013
· Realizacja podstawy programowej z historii w gimnazjach. Czerwiec 2013
· „Laboratorium myślenia” – raport z badania. Czerwiec 2013
· Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej – raport. Marzec 2013
· Raporty z badania gimnazjalistów „Diagnoza kompetencji” (2012). Luty 2013
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – język polski” (2012). Luty 2013
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – matematyka” (2012). Luty 2013
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – przedmioty przyrodnicze” (2012). Luty 2013
· Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali. Listopad 2012
· Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności. Listopad 2012
· Jak sprawdzane jest myślenie chronologiczne? Listopad 2012
· Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki. Listopad 2012
· Ocenianie rozprawki egzaminacyjnej, czyli od klucza do skali. Listopad 2012
· Lekcja języka angielskiego z perspektywy uczniów klas trzecich gimnazjów. Listopad 2012
· Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum. Czerwiec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – język polski” (2011). Marzec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – historia i WOS” (2011). Marzec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – matematyka” (2011). Marzec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – przedmioty przyrodnicze” (2011). Marzec 2012

Szkoły ponadgimnazjalna
· Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 – język angielski, poziom podstawowy. Luty 2016
· Co potrafi maturzysta? Luty 2016
·  Analiza wyników egzaminu maturalnego uczniów, którzy w roku 2015 zdawali maturę według formuły dostosowanej do nowej podstawy programowej. Matematyka, zakres podstawowy. Grudzień 2015
· Stan opanowania przez uczniów liceów umiejętności wymaganych przez podstawę programową do nauczania języka polskiego. Grudzień 2015
· Umiejętności maturzystów 2015. Obowiązkowy egzamin maturalny z języka angielskiego w 2015 roku. Grudzień 2015
· Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym. Listopad 2015
· Umiejętności historyczne absolwentów gimnazjum (2013–2014). Listopad 2015
· Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-2013. Listopad 2015
· Realizacja podstawy programowej z historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa 2014.
· Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej – raport. Marzec 2013
· Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym. Czerwiec 2015
· Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego – raport. Luty 2015
· Szkoła Samodzielnego Myślenia – raport. Luty 2014

Edukacja – raporty ogólne
· Dynamika przemian w edukacji i diagnoza problemów do rozwiązania . Październik 2015.
· Czytelnictwo dzieci i młodzieży – raport końcowy. Marzec 2015
· Raport o stanie edukacji 2014 – Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Listopad 2014
· Raport o stanie edukacji 2013 – Liczą się nauczyciele. Czerwiec 2014
· Raport o Stanie Edukacji 2012. Liczą się efekty. Czerwiec 2013
· Laboratorium Mikrobadań IBE – raport z badania. Listopad 2013
· Polityka językowa w Europie. Raport Analityczny. Kwiecień 2013
· Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian. Kwiecień 2013
· Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia ISCED: wzorzec z Sevrès czy wymysł Szatana? Grudzień 2012
· Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań. Grudzień 2012
· Raport o Stanie Edukacji 2010. Lipiec 2012

Edukacja – ujęcie metodologiczne i socjologiczne
· Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Listopad 2015
· Autoselekcja na progu gimnazjum – działania rodziców w kontekście działań szkół i polityki samorządu. Październik 2015
· Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych. Styczeń 2015
· Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją. Styczeń 2015
· Raport jubileuszowy. Prywatne i publiczne wydatki na oświatę + raporty BECKER. Grudzień 2015
· Opis metodologii badawczej. Tworzenie kapitału ludzkiego z perspektywy gospodarstw domowych. Listopad 2014
· Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie szkół stowarzyszeniom. Październik 2014
· Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły – raport. Lipiec 2014
· Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Marzec 2014
· Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania. Grudzień 2012
· Badania – polityka społeczna – polityka edukacyjna – Potrzeby praktyki. Grudzień 2012
· Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą – raport tematyczny z badania. Grudzień 2012
· Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Grudzień 2012
· Jak mierzyć nierówności w dostępie do wykształcenia? Listopad 2011

Edukacja a samorząd terytorialny
· Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty. Luty 2016
· Popyt na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – badanie dla dziewięciu powiatów w Polsce. Październik 2015
· Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych w perspektywie teorii racjonalnego wyboru. Koncepcja teoretyczno-metodologiczna. Marzec 2015
· Gminy wobec wyzwań oświatowych – przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji. Październik 2012
· Diagnoza zapotrzebowania na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji – samorząd lokalny. Marzec 2012

Różne

Badania edukacyjne
· Porównywalne wyniki egzaminacyjne. 2015
· Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych. 2015
· Efekt egzaminatora w ocenianiu prac maturalnych z języka polskiego i matematyki. 2015
· Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych – sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny. 2012

Doskonalenie
· Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego (BPN). Wrzesień 2015
· Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy S/P. Marzec 2016
· Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych – rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół. 2015.

Doradztwo zawodowe
· Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo. Lipiec 2015
· Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych. Raport z badania. Styczeń 2015
· Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL. Grudzień 2014

Edukacyjna wartość dodana
· Statystyczne modelowanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej – podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015. 2015
· (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. 2015
· Sex differences in guessing and item omissionEdukacja 3(134), 48-62.
· Does guessing matter? Differences between ability estimates from 2PL and 3PL IRT models in case of guessingEdukacja 3(134), 63–76.
· Wpływ zróżnicowania wieku uczniów na szacowanie gimnazjalnych wskaźników edukacyjnej wartości dodanejEdukacja 2(133), 115-138.
· Pozaszkolna pomoc w nauceEdukacja 2(133), 99-114.
· Peer rejection and perceived quality of relations with schoolmates among children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 2014
· Predicting reading literacy and its improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of intelligence, trait- and state-anxiety, socio-economic status and school-type. Learning and Individual Differences 33, 1‑11.
· Estimating teacher effect using hierarchical linear modelling. Edukacja 5(130), 70-91.
· Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. 2014.
· Testy osiągnięć szkolnych TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego z wykorzystaniem modelu RaschaEdukacja 2(127), 85-107.
· Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testuEdukacja 1(126), 79-94.

Niepełnosprawność, edukacja włączająca
· Ścieżki edukacyjne niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów – raport z badania. Marzec 2015
· Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej. Marzec 2015
· Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE. Grudzień 2013

Raporty dotyczące osób dorosłych
· Rodzaj umowy o pracę a umiejętności i ich wykorzystywanie. Styczeń 2016.
· Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Lipiec 2014
· Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport. Październik 2013

Rodzice i szkoła
· Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Listopad 2015
· Autoselekcja na progu gimnazjum – działania rodziców w kontekście działań szkół i polityki samorządu. Październik 2015
· Popyt na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – badanie dla dziewięciu powiatów w Polsce. Październik 2015
· Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Wrzesień 2015
· Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Skrót. Maj 2015
· Konformizm i samokierowanie jako wartości wychowawcze rodziców. Grudzień 2014
· Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki pierwszej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Raport tematyczny z badania. Listopad 2014
· Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców. Sierpień 2013
· Aspiracje edukacyjne rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej (raport z badań pilotażowych). Lipiec 2012
· Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci (raport z badań pilotażowych). Lipiec 2012

Sprawy nauczycieli
· Status zawodowy nauczyciela. Analiza prawna. Listopad 2015
· Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego. Październik 2015
· Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 – wersja pełna raportu. Czerwiec 2015
· Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013. Czerwiec 2014
· Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”. Czerwiec 2013
· Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Czerwiec 2013.
· Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego. Grudzień 2012
· Nauczyciele a osiągnięcia szkół (na podstawie danych TALIS i wyników egzaminu gimnazjalnego). Styczeń 2012

Szkolnictwo wyższe
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Raport z przeprowadzenia badań metodami ekonomii eksperymentalnej. Październik 2015
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób 19-30. Koszty kształcenia na poziomie wyższym. Październik 2015
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Końcowy raport metodologiczny. Październik 2015
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Październik 2015
· Finansowanie edukacji wyższej w Europie. Od modelu egalitarnego do elitarnego. Październik 2015
· Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych – raport. Luty 2014

Wychowanie i profilaktyka
· Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Listopad 2015
· Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań. Styczeń 2014
· Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. 2015
· Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań. 2015
· Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego. 2015
· Ewaluacja ex-post rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Listopad 2013
· Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców. Sierpień 2013