Przykłady dobrej praktyki


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, tj.: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli § 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. nr 200, poz.1537) od 31 października 2012 roku zadanie związane z upowszechnianiem przykładów dobrej praktyki realizują publiczne placówki doskonalenia.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrej praktyki:
–  za pośrednictwem własnej strony internetowej,
–  poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów,
–  w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.

Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy, rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja  sprawdzonych  sposobów uzyskiwania  pozytywnych efektów w pracy, promocja  dobrych  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Przykładem  dobrej  praktyki  może być  dobre  jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne  lub nowatorskie działanie bądź przedsięwzięcie związane z życiem przedszkola, szkoły lub placówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg konieczny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze  zarządzania  przedszkolem, szkołą lub placówką oświatową, w tym wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli oraz współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze  kształcenia  lub  w  ramach programu  wychowawczego czy programu profilaktyki, projektu edukacyjno-wychowawczego lub zakończonej innowacji pedagogicznej. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć pozalekcyjnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji programu, które w decydujący sposób kształtowały jego efekty – innowacyjne, wyjątkowe, możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach.


Kontakt

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 126/130
tel. 34 360 60 04, 360 60 14;  faks 34 360 62 39
womczest.edu.pl;
info@womczest.edu.pl

Iwona Kmieciak
specjalista
tel. 34 360 60 04 wew. 228, pokój 228
kmieciak@womczest.edu.pl


Baza przykładów dobrej praktyki sprawdźWarunki i zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

1. Do publikacji przyjmujemy utwory w postaci plików tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, .odt.
2. Materiał ilustracyjny – zdjęcia, rysunki, tabele, wykresy – powinny być podpisane i ponumerowane. Zdjęcia cyfrowe, wykonane w rozdzielczości min. 6 MPx, zapisane w formacie JPEG należy przesłać w osobnym pliku.
3. Opis przykładu dobrej praktyki powinien zawierać:
· imię i nazwisko autora/autorów, zajmowane stanowisko, funkcję, krótką notkę o autorze/autorach, dane kontaktowe – adres e-mail, nr tel.,
· nazwę, dane kontaktowe szkoły/placówki,
· tytuł przykładu dobrej praktyki,
· etap kształcenia,
· termin i miejsce realizacji,
· cele i założenia,
· opis działania,
· wyniki/uzyskane efekty,
· uwagi o problemach i trudnościach,
· osoby / szkoły / instytucje / kraje współpracujące w przedsięwzięciu/działaniu.
4. Przesłanie utworu wraz z wypełnionym oświadczeniem (załącznik nr 1) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na opublikowanie utworu: w bazie przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz w formie drukowanej w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” i w formie pliku PDF na stronie internetowej Ośrodka.
5. W przypadku prac zbiorowych na oświadczeniu muszą złożyć podpisy wszyscy współautorzy.
6. Warunkiem opublikowania artykułu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez autora lub każdego ze współautorów (w przypadku współautorów każdy wypełnia własny załącznik nr 2).
7. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
8. Umieszczając w artykule materiał ilustracyjny lub fragmenty tekstów będących cudzą twórczością, autor publikacji jest zobowiązany do wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
9. Umieszczając w artykule zdjęcie, przedstawiające wizerunek określonej osoby, autor publikacji jest zobowiązany (poza ustawowymi wyjątkami) do uzyskania zezwolenia tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
10. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek edytorskich (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów itp.) oraz do niezamieszczania utworów, które nie spełniają warunków publikacji.
11. Nadesłane utwory są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
12. Przesłanych materiałów nie zwracamy.
13. W przypadku akceptacji powyższych warunków i zasad prosimy przesłać:
materiał do opublikowania,
załącznik nr 1,
załącznik nr 2,
· pocztą elektroniczną na adres: kmieciak@womczest.edu.pl
· pocztą tradycyjną na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa