Kursy kwalifikacyjne


Zgłoszenia: prosimy wypełnić kartę zgłoszenia „Kursy kwalifikacyjne”.
Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.


Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzimy nabór na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki.

Ogólna liczba godzin kursu: 300, w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.
Planowany czas realizacji kursu: minimum 10 miesięcy.
Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od utworzenia pełnej grupy uczestników (25 nauczycieli).
Koszt kursu: 1 990 zł (z możliwością płatności w 4 ratach).

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ prosimy wybrać rodzaj formy doskonalenia: „Kurs kwalifikacyjny”.

Bliższych informacji udziela Magdalena Sawicka, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, e-mail: sawicka@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 218.


Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

 uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzimy  nabór na nową edycję  kursu kwalifikacyjnego  z zakresu zarządzania oświatą.

Kurs adresowany jest do nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą i placówką.

Ukończenie kursu daje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły i placówki zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597 ze zm.).

Szkolenie realizowane jest w systemie weekendowym (piątek od godz. 14.00 oraz sobota od godz. 9.00) wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej

Ogólna liczba godzin kursu: 218 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu: 1950 zł (z możliwością płatności w 4 ratach).

 Planowany czas realizacji: od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od utworzenia pełnej grupy uczestników.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ prosimy wybrać rodzaj formy doskonalenia: „Kurs kwalifikacyjny”.

Bliższych informacji udziela Bożena Harasimowicz, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, kierownik kursu; e-mail: harasimowicz@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 220

 


Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs jest adresowany do:
osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne  do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu i posiadają odpowiedni poziom wykształcenia wymieniony w pkt poniżej:
1) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym lub
3) legitymuje się dyplomem ukończenia studium technicznego lub
4) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać lub
5) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać.

Czas trwania kursu: 150 godzin dydaktycznych, w tym:
1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
2. Metodyka nauczania – 90 godz., w tym hospitacja zajęć 20 godzin.

Harmonogram zajęć będzie podany w późniejszym terminie.

Cena kursu:  1100,00 zł brutto

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz.U. 2019 poz. 1045 z późn. zm.).