Szkolenia rad pedagogicznych


Proponujemy jednorazowe szkolenia rad pedagogicznych.
W celu zamówienia szkolenia prosimy o zgłoszenie online.
Szkolenia rad pedagogicznych są odpłatne.

Karta zgłoszenia


tytuł szkolenia rady pedagogicznej nauczyciele-konsultanci prowadzący szkolenie
Język hejtu – nauczyciel i uczeń wobec przemocy słownej w rzeczywistości realnej i wirtualnej. Rozpoznawanie problemu, sposoby reagowania i zapobiegania Agnieszka Grudzińska, Magdalena Sawicka
Sztuka wystąpień publicznych a umiejętność opanowania stresu Agnieszka Grudzińska, Magdalena Sawicka
Vademecum skutecznej komunikacji – jak przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu Agnieszka Grudzińska, Magdalena Sawicka
Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety Bożena Harasimowicz
Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się Bożena Harasimowicz
Bezpieczeństwo w przedszkolu, szkole, placówce Aleksandra Krawczyk
Cyfrowe zagrożenia oraz uzależnienia dzieci i młodzieży. Zalecane działania profilaktyczne Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Jak rozbudzić kreatywność nauczyciela i ucznia? Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Pierwsza pomoc przedmedyczna Aleksandra Krawczyk
Działania arteterapeutyczne wspierające ucznia w sytuacji kryzysowej Sylwia Kurcab, Urszula Mielczarek
Innowacja, eksperyment pedagogiczny, program własny – aspekty prawne, teoretyczne i praktyczne Sylwia Kurcab, Urszula Mielczarek, Aleksandra Krawczyk
Motywacja. Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się? Sylwia Kurcab
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i ich wpływ
na sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu i na rynku pracy
Sylwia Kurcab, Magdalena Sawicka
Jak efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne (tablety, smartfony) na zajęciach edukacyjnych Dorota Liberda, Marta Lipska, Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Praca z uczniem zdolnym w formule stacjonarnej i zdalnej Dorota Liberda, Agnieszka Grudzińska, Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Powrót do nauczania stacjonarnego – skuteczne aktywizowane uczniów i zespołów klasowych w procesie dydaktycznym Dorota Liberda, Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Realizacja europejskich projektów edukacyjnych w ramach nauczania różnych przedmiotów Dorota Liberda
Szkolenie w języku niemieckim na wybrany temat realizowany w ramach projektów międzynarodowych Dorota Liberda
Survival English. Podstawy komunikacji w języku angielskim. Kurs dla rady pedagogicznej Marta Lipska
Szkolenie w języku angielskim z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektów międzynarodowych Marta Lipska
Tablica interaktywna jako narzędzie pracy nauczycieli, dzieci, uczniów Marta Lipska, Dorota Liberda, Jadwiga Mielczarek, Monika Sikora
Kształtowanie kompetencji kluczowych w pracy z małym dzieckiem Jadwiga Mielczarek
Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście gotowości szkolnej Jadwiga Mielczarek
Wspieranie samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym Jadwiga Mielczarek
Integracja zespołu uczniowskiego gwarancją pozytywnego klimatu klasy Urszula Mielczarek, Sylwia Kurcab
Interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych Urszula Mielczarek
Metody i formy pracy wspierające rozwój ucznia z trudnościami w nauce Urszula Mielczarek
Obserwacja pedagogiczna i organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce Urszula Mielczarek
Wspomaganie rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych Urszula Mielczarek, Sylwia Kurcab
Budowanie współpracy – ciekawe sposoby prowadzenia spotkań
z rodzicami
Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak,Katarzyna Wąsowicz
Lekcje z wychowawcą – jak ciekawie realizować zajęcia z zespołem klasowym Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela Agnieszka Perczak, Sylwia Kurcab
Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, uczniów Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia Agnieszka Perczak
Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu różnych przedmiotów Eugeniusz Romański
Wybrane narzędzia pomiaru dydaktycznego Eugeniusz Romański
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników (ZPE) – zasoby i metodyka pracy Eugeniusz Romański
Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią Magdalena Sawicka, Urszula Mielczarek
Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania nauczyciela i wychowawcy Magdalena Sawicka, Katarzyna Wąsowicz
Rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów Magdalena Sawicka
Zasady komunikacji z rodzicami uczniów Magdalena Sawicka
Zrozumieć ucznia. Kulturowe, językowe
i psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia w świecie mediów społecznościowych
Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska,
dr Artur Dąbrowski
Platformy zdalnego nauczania (ZOOM, MS Teams, Google Meet, Moodle) Monika Sikora
Skuteczna promocja szkoły. Budowanie wizerunku i współpracy ze środowiskiem Monika Sikora
Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (Genially, Padlet, Mentimeter, Edpuzzle, Biteable, Wordwall, Canva) Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Escape room, gry i grywalizacja w edukacji Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Jak rozmawiać z uczniami o dziedzictwie narodowym? Metody kształtowania postaw patriotycznych Elżbieta Straszak, nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM”
Jak rozmawiać z uczniami o wartościach? Kształtowanie postaw etycznych Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski, Agnieszka Grudzińska
Rozwijanie postaw kreatywności i myślenia projektowego (design thinking) wśród nauczycieli Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Kształtowanie kompetencji osobistych w zakresie dbałości o zdrowie – promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym, szkolnym Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Profilaktyka otyłości wśród dzieci, młodzieży szkolnej Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania nauczyciela i wychowawcy Katarzyna Wąsowicz, Magdalena Sawicka
Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera
w przedszkolu, szkole, placówce
Aneta Żurek
Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce Aneta Żurek
Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego w szkole, placówce specjalnej Aneta Żurek
Prawidłowe przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ucznia, podstawą konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych Aneta Żurek
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimw szkole ogólnodostępnej Aneta Żurek
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej Aneta Żurek