Przetwarzanie danych osobowych w ramach udostępniania zbiorów bibliotecznych

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • udostępniania materiałów bibliotecznych zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369), zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie;
 • archiwizowania wypożyczeń naszych zbiorów;
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie w przypadku złamania regulaminu korzystania ze zbiorów i usług.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników biblioteki:

 • imię i nazwisko, płeć;
 • data i miejsce urodzenia;
 • PESEL;
 • stopień awansu zawodowego oraz nauczane przedmioty;
 • adres e-mail i numer telefonu czytelnika;
 • historię wypożyczeń.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w wymienionym wyżej zakresie przetwarzane są na podstawie:

 • wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO) – wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369);
 • dobrowolnej Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), wyrażonej w karcie zobowiązania z chwilą zapisu czytelnika do biblioteki i utworzenia konta. Zgoda jest dobrowolna, lecz niezbędna do korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe używane tylko do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione przez administratora danych oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemu bibliotecznego w oparciu o umowę powierzenia.

Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • organowi prowadzącemu – Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;
 • organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
 • każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane zapisane w systemie bibliotecznym przetwarzane będą do czasu rezygnacji z korzystania z wypożyczania zbiorów lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów (25 lat), a także upływu terminu dochodzenia roszczeń.