Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede w związku z realizacją naszego podstawowego zadania, czyli organizowania doskonalenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne są do zorganizowania formy doskonalenia oraz przygotowania dokumentacji, w tym zaświadczeń udziału.

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane w celach:

 • organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej;
 • wystawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu;
 • prowadzenia sprawozdawczości do instytucji nadrzędnej, tj. organu prowadzącego – Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe uczestników form doskonalenia, przekazywane nam w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego:

 • imię i nazwisko, płeć;
 • data i miejsce urodzenia;
 • stopień awansu zawodowego oraz nauczane przedmioty;
 • typ i nazwa szkoły/placówki doskonalenia, która jest podstawowym miejscem Państwa zatrudnienia oraz jej pełny adres;
 • adres e-mail i telefon uczestnika;
 • datę, czas wypełnienia zgłoszenia oraz IP komputera, z którego przesłano zgłoszenie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO) – wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w oparciu o przepisy oświatowe, finansowe i administracyjne;
 • dobrowolnej Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), wyrażonej w momencie zgłoszenia chęci udziału w oferowanych przez nas formach doskonalenia i usługach;
 • wykonania zapisów umów w przypadku zawarcia przez Panią/Pana umowy z Ośrodkiem (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania formy doskonalenia oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów (25 lat) oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane używane są wyłącznie do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez administratora danych oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemów używanych w Ośrodku.

Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • organowi prowadzącemu – Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;
 • organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
 • każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.