Przetwarzanie danych osobowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług RODN „WOM” w Częstochowie w jego siedzibie (monitoring wizyjny)

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa na terenie parkingu oraz w budynkach Ośrodka.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

  • wizerunek;
  • czas zarejestrowania wizerunku.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych mają tylko osoby upoważnione przez administratora danych, które zarządzają systemem monitoringu Ośrodka.

Na podstawie przepisów prawa i w uzasadnionych prawem wypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane:

  • podmiotom zarejestrowanego zdarzenia;
  • Policji, Prokuraturze oraz każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w wymienionym wyżej zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RODN „WOM” w Częstochowie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane zapisane w systemie monitoringu są usuwane automatycznie najdalej po 30 dniach od zarejestrowania. W szczególnych przypadkach dane przechowywane będą do zakończenia dochodzenia roszczeń lub incydentów naruszenia bezpieczeństwa.