Przetwarzanie danych osobowych w ramach subskrypcji newslettera

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • przesłania informacji dotyczących oferty form doskonalenia prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie
  • prowadzenia diagnozy potrzeb środowiska oświatowego

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219).

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W ramach subskrypcji newslettera przetwarzamy tylko Państwa adres e-mail.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – dobrowolnej Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji subskrypcji.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia wydawania newslettera lub rezygnacji z subskrypcji oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów (25 lat), a także upływu terminu dochodzenia roszczeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe używane są tylko do realizowania usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione przez administratora danych. Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą zostać przekazane organom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.