Przykłady dobrej praktyki


Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego
Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Placówki oświatowo-wychowawcze
Szkoły i placówki artystyczne
Placówki doskonalenia nauczycieli
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Biblioteki pedagogiczne
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii, szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami