Miejsca pamięci w Częstochowie i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodzieży


„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”

Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”


CELE PROJEKTU

Cele główne:

 1. Opracowanie na rzecz wychowawców dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji materiałów popularnonaukowych i dydaktyczno-wychowawczych na temat miejsc pamięci w Częstochowie, w założeniu stanowiących merytoryczne wsparcie, inspirację i pomoc w realizacji wychowania patriotycznego w miejscach pamięci.
 2. Rozwój ucznia zdolnego, poszerzenie jego zainteresowań historycznych

Cele ukierunkowane na ucznia – uczestnika projektu / po zakończeniu projektu uczeń będzie potrafił:

 1. zaprezentować wybrane miejsce pamięci w oparciu o tekst, zdjęcia i elementy prezentacji multimedialnej
 2. wskazać źródła pozyskiwania informacji o miejscu pamięci
 3. dokumentować informacje o zabytkach w formie pisanej i fotograficznej
 4. określić emocje i uczucia, jakie łączą go z danym miejscem pamięci
 5. scharakteryzować, na podstawie doświadczenia, na czym polega praca metoda projektu

Cele ukierunkowane na nauczyciela – uczestnika projektu/ po zakończeniu projektu nauczyciel będzie potrafił:

 1. wyczerpująco zaprezentować szeroko wybrane miejsce pamięci w oparciu o tekst, zdjęcia i elementy prezentacji multimedialnej
 2. określić walory wychowawcze związane z wybranym miejscem pamięci
 3. zaproponować metody i formy pracy wychowawczej w oparciu o konkretne miejsce pamięci
 4. scharakteryzować, na podstawie doświadczenia, na czym polega praca metodą projektu i ocenić efekty pracy

NAUCZYCIELE BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie: mgr Hanna Bodziachowska (edycja II) mgr Barbara Łysak (edycja II)
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie: mgr Aneta Nowicz-Budziszewska (edycja I)
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie: mgr Grażyna Bich (edycja II) mgr Maria Chajdas (edycja II)
Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie: mgr Agnieszka Kleszczyńska-Koffel (edycja II)
Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie: mgr Barbara Długosz-Kabała (edycja II) Zespół Szkół w Rudnikach: Aleksandra Banaszek-Lis (edycja II)

GIMNAZJUM:
Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie: mgr Ewa Janik (edycja II) mgr Agnieszka Dumańska (edycja II) mgr Joanna Filak, (edycja II) mgr Agata Knapik (edycja II) mgr Edyta Szeląg (edycja II)
Gimnazjum nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie: mgr Aneta Otrębska (edycja: I, II)
Gimnazjum nr 9 im. A. Mickiewicza w Częstochowie: mgr Anna Gawrońska (edycja: I) mgr Jacek Jędryka (edycja: I, II) mgr Anna Kusak (edycja: I, II) mgr Tomasz Szczygłowski (edycja: I, II)
Gimnazjum nr 11 im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie: mgr Jolanta Katowicz- Kowalewska (edycja I)
Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie: mgr Magdalena Witkowska (edycja I)
Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie: mgr Maria Krakowian (edycja I) mgr Joanna Piątkowska (edycja: I, II)
Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie: mgr Norbert Loch (edycja: I, II) mgr Krzysztof Skowera (edycja: I)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie: mgr Agnieszka Wiklińska (edycja: I, II)
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie: mgr Patryk Freudowski (edycja I)
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie: mgr Joanna Życińska (edycja I) mgr Joanna Madzia (edycja I)
Katolickie Liceum Ogólnokształcące: mgr Joanna Będkowska (edycja I)
Autorskie Liceum Artystyczne w Częstochowie: mgr Agnieszka Malec-Musialska (edycja I) mgr Agnieszka Miśkiewicz (edycja I)
Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie: mgr Atena Wróbel (edycja I) mgr Dorota Żyła (edycja I)
Zespół Szkół im. W. S. Reymonta w Częstochowie: mgr Elżbieta Machel (edycja I) mgr Robert Młyńczak (edycja I)
Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie: mgr Adrian Kowalczyk (edycja I)
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie: mgr Dominik Wołyniec (edycja: I, II)
Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie: mgr Agnieszka Burzyńska (edycja: I, II) mgr Rafał Piotrowski (edycja: I, II)
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie: mgr Tomasz Morawiec (edycja I)
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie: mgr Marek Fiszer (edycja II)
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie: mgr Przemysław Gorzałka (edycja II)


INFORMATYCZNE OPRACOWANIE PROJEKTU

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie: mgr Olga Jędryka (edycja I, II) mgr Wioletta Świerzy (edycja I, II)

KOORDYNATOR PROJEKTU

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie: mgr Grażyna Bochenkiewicz (edycja I, II) tel. 600-783-501; e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl

WSPÓŁPRACA

dr Jarosław Durka – nauczyciel doradca (historia, wos) współpracujący z RODN „WOM” w Częstochowie (edycja I, II)

EFEKTEM FINALNYM projektu (I edycja: 2007-2008 i II edycja 2009-2010) realizowanego w znacznej przewadze przez nauczycieli historii oraz uczniów jest niniejsza strona internetowa, swoisty e-przewodnik po miejscach pamięci w Częstochowie. W założeniu zawiera ona usystematyzowany, opisany i sfotografowany zbiór miejsc pamięci oraz treści dodatkowe, umożliwiające szerokie ich wykorzystanie przez uczniów i nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Projekt (I i II edycję) podsumuje KONFERENCJA PT. „MIEJSCA PAMIĘCI W CZĘSTOCHOWIE I ICH ROLA W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY”, która odbędzie się w maju 2011r. w RODN „WOM” w Częstochowie.