Europejskie portfolio dla nauczycieli – interpersonalne, interkulturowe, społeczne i obywatelskie kompetencje nauczycieli europejskich


W ramach międzynarodowego projektu Comenius Europejskie portfolio dla nauczycieli – interpersonalne, interkulturowe, społeczne i obywatelskie kompetencje nauczycieli europejskich (129382-CP-1-SE-COMENIUS-C21) w dniach 25-29 maja 2009r. realizowano w RODN „WOM” w Częstochowie kurs Kompetencje kluczowe nauczycieli. W zorganizowanych wykładach i warsztatach brała udział grupa nauczycieli i przyszłych nauczycieli z Holandii, Polski, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.


Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Mälardalen, Västers, Szwecja (instytucja koordynująca),
  prof. Margareta Sandström Kjellin, dr Jonas Stier
 • Uniwersytet Reading, Wielka Brytania
  dr Trevor Davies, Martin Whittle, Sarah Smart
 • Uniwersytet w Hadze, Holandia,
  dr Gerard de Kruif, Maurice Pauptit, Leen van der Sloot
 • Miasto Västers, Szwecja,
  Martina Pilling, Lena Vglund
 • Stowarzyszenie Nauczycieli, Sintra, Portugalia
  Luisa Abreu, Jorge Damásio
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Polska
  Krystyna Prażmowska, Izabela Leszczyna, Eugeniusz Romański, Grażyna Kawecka-Karaś, dr Jerzy Zdański, Bernarda Śmigielska, Marzena Pieńkowska

Projekt miał pomóc w odpowiedzi na ważne dla edukacji w Europie pytania: Co dziś znaczy obywatelstwo europejskie? Jak należy go uczyć? W jaki sposób przygotowywać nauczycieli do nauczania obywatelstwa? Miał również zachęcić nauczycieli do włączenia wybranych aspektów edukacji obywatelskiej – postaw i wartości – do nauczania i uczenia się w szkołach w całej Europie.

Bezpośrednim celem projektu było podniesienie kompetencji interpersonalnych, społecznych i interkulturowych nauczycieli – by mogli oni promować postawy i wartości, takie jak demokratyczny dialog i tolerancja, by byli dobrze przygotowani do pracy w wielokulturowych szkołach europejskich, by wzrosła ich mobilność zawodowa i możliwości zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej.

Za cel długofalowy projektu należy uznać wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do życia w wielokulturowych, globalnych społeczeństwach, promowanie poczucia wspólnoty i tożsamości europejskiej, oraz kształtowanie wartości i postaw, które powinny charakteryzować obywateli Unii.


Główne założenie projektu było następujące: aby osiągnąć powyższe cele, relacje interpersonalne nauczyciel-uczeń w szkołach europejskich powinny opierać się na zasadach demokratycznych i dialogu horyzontalnym.

W czasie trwania projektu instytucje partnerskie opracowały dwa raporty naukowe, program 5-dniowego kursu doskonalącego kompetencje zawodowe, oraz dwa podręczniki. Zorganizowały konferencję naukową w Portugalii, przeprowadziły kurs pilotażowy dla nauczycieli w Polsce.

Raport I, opublikowany w kwietniu 2007 r. – Citizenship Education as a Means for Transmitting and Transforming Values and Attitudes – Theory, Described Practice and Performed Practice (Edukacja obywatelska jako środek przekazywania i przekształcania wartości i postaw – teoria, praktyka deklarowana i rzeczywista) – prezentował wyniki badań nad relacjami nauczyciel-uczeń w klasie szkolnej w pięciu krajach partne rskich.

Dwudniowa konferencja naukowa w Sintrze w październiku 2007 r. – Citizenship Education as a Means for Transmitting and Transforming Values and Attitudes – poświęcona była edukacji obywatelskiej oraz metodom przekazywania i kształtowania wartości i postaw.

Raport II – Comprehensions of Citizenship and Citizenship Education (Rozumienie obywatelstwa i edukacji obywatelskiej) – ukazał się w lutym 2008 r. i zawierał materiały z konferencji w Sintrze.

Kurs pilotażowy – Key Competence Course for Teachers (Kompetencje kluczowe dla nauczycieli) – odbył się w maju 2009 r. w Częstochowie. W ciągu trzech następnych lat podobny kurs oferować będzie Uniwersytet Mälardalen w Szwecji. O udział w nim ubiegać się mogą studenci z różnych krajów Unii – umieszczony zostanie w katalogu kursów Comenius 2.2.

W pierwszym podręczniku znajdzie się opis i program kursu przeznaczonego dla studentów kierunków pedagogicznych, którego wersję pilotażową przeprowadzono w maju 2009 r. w Częstochowie.

Drugi podręcznik – Europass for Teachers – dotyczyć będzie Europejskiego Portfolio dla Nauczycieli. Ma pomóc nauczycielom europejskim, ubiegającym się o pracę w innych krajach, w opisie ich kompetencji interpersonalnych, interkulturowych i społecznych. Podręcznik opierać się będzie na pisemnych pracach egzaminacyjnych uczestników kursu pilotażowego.

W ciągu ponad dwu lat trwania projektu odbyło się kilka spotkań projektowych w siedzibach instytucji partnerskich:

 • maj 2007 r. – Badhovedorp, Holandia,
 • październik 2007 r. – Sintra, Portugalia,
 • luty 2008 r. – Reading, Wielka Brytania,
 • wrzesień 2008 r. – Wiedeń, Austria,
 • marzec (i lipiec) 2009 r. – Västers, Szwecja,
 • maj 2009 r. – Częstochowa.

Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli    Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli  Europejskie portfolio dla nauczycieli