Edukacyjna Wartość Dodana


Metoda EWD to zestaw technik statystycznych, pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.

Użycie metody edukacyjnej wartości dodanej umożliwia skupienie uwagi na tym, co w nauczaniu najważniejsze, czyli na postępach uczniów w danym cyklu nauczania. Już od kilku lat dostępne są online wskaźniki egzaminacyjne dla około 6 tysięcy gimnazjów i niemal 4 tysięcy liceów ogólnokształcących i techników.

Nasza placówka od kilku lat wspiera nauczycieli – badaczy, którzy wykorzystują EWD do analizy wyników egzaminacyjnych. Wszystkim zainteresowanym oferujemy konsultacje indywidualne i zespołowe, szkolenia rad pedagogicznych, kursy online, wideokonferencje, kursy doskonalące, seminaria i warsztaty.

W bieżącym roku szkolnym nasza oferta form doskonalenia kierowana jest do szkół i placówek wszystkich typów – zarówno w zakresie interpretacji wskaźników trzyletnich, jak i analizowania wskaźników jednorocznych, wykorzystywanych w analizach wewnątrzszkolnych.

Jesteśmy również otwarci na propozycje zgłaszane przez szkoły i nauczycieli.

Ekspertem zewnętrznym (więcej: Eksperci ds. EWD), stale współpracującym z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie projektu EWD jest Pani Agnieszka Perczak, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, która udziela szczegółowych informacji na ten temat.
Kontakt: perczak@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004 wew. 239.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.