Akademia Wychowawcy


Akademia Wychowawcy


Akademia Wychowawcy została powołana do życia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w 2010 roku. Pierwsza jej edycja prowadzona była w przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Częstochowie i skierowana była do wychowawców klasowych.

W połowie maja 2011 r. zakończył się kolejny cykl szkoleń z serii „Akademia Wychowawcy” skierowanych do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Celem spotkań było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ostatnie szkolenie w roku szkolnym 2010/2011 poświęcone było pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Program spotkania był bogaty w treści merytoryczne. Odpowiedzialność karną uczniów omówiła Pani Alina Kula, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie. Współpracę nauczycieli z policją przedstawiła nadkomisarz Małgorzata Długosz z Wydziału Prewencji Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie. Elżbieta Doroszuk zaprezentowała na koniec model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Powinny być umieszczane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Niestety zdarza się, że uczęszczają do szkół ogólnodostępnych i często swoim zachowaniem ograniczają prawo do nauki innym uczniom. Praca w klasie w której się znajdują jest bardzo trudna. Wypływa stąd ogromna potrzeba podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie z nieodpowiednimi zachowaniami uczniów, postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i doskonalenia metod współpracy szkół z policją. Zadaniem szkoły ogólnodostępnej jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Zaś praca z uczniem już niedostosowanym społecznie w szkole ogólnodostępnej jest wyjątkowo trudna i w praktyce mało efektywna.

W obecnym stanie prawnym określenie „dzieci i młodzież niedostosowana społecznie” zostało doprecyzowane, jako kategoria dzieci i młodzieży, dla której poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Znaczącym, a nawet – w przypadku zaburzeń zachowania – objawem osiowym, stanowiącym podstawę do diagnozowania zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niedostosowania społecznego są zaburzenia zachowania i zagrożenie uzależnieniem. Dzieci i młodzież niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem przejawiają zachowania budzące niepokój ze względu na konsekwencje społeczne. Są to tzw. zachowania antagonistyczno – destrukcyjne, będące wyrazem konfliktu jednostki ze społeczeństwem. Kształcenie dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie organizowane jest w szkołach specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w których nieletni umieszczani są w wyniku postanowienia sądu. Natomiast kształcenie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizowane jest w szkołach specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w których nieletni umieszczani są w wyniku postanowienia sądu lub na wniosek rodzica na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, w ramach pracy zespołu opracowują dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia oraz stosują zindywidualizowane formy i metody pracy dydaktycznej i wychowawczej. Program jest opracowany na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów dokonywanej przez zespół oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


Podsumowanie cyklu szkoleń
W szkoleniach organizowanych w ramach AKADEMII WYCHOWAWCY” w roku szkolnym 2010/2011 roku wzięło udział ok. 400 osób. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli różnych typów szkół i placówek. Spotkania rozpoczęły się od wykładu inauguracyjnego „ Używanie substancji psychoaktywnych jako problem społeczny” wygłoszonego przez dr. Krzysztofa Wojcieszka.

Na kolejnych szkoleniach przybliżono specyfikę pracy z uczniami: zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wybitnie zdolnymi, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Przydatność organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie szkoleń jest niekwestionowana. O tym, jak takie działania są potrzebne, świadczy duże zainteresowanie prowadzoną Akademią Wychowawcy oraz pozytywne opinie wyrażone w ankietach. Szkolenia stały się ważnym elementem działalności naszego ośrodka, przyczyniają się m.in. do wzrostu poziomu wiedzy, pozwalają na opanowanie niezbędnych umiejętności oraz dają możliwość informowania na bieżąco nauczycieli o nowych, zmieniających się przepisach prawa dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Szkolenia prowadzili konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie i zapraszani przez nich prelegenci – specjaliści z danych dziedzin.

Chciałam w tym miejscu serdecznie podziękować koleżankom konsultantkom zaangażowanym w realizację projektu: Aleksandrze Klimzie, Urszuli Mielczarek, Katarzynie Wąsowicz i Anecie Żurek. Na ich kompetencje i zaangażowanie można zawsze liczyć.

Oprócz szkoleń otwartych dla nauczycieli, pojawiały się prośby o organizowanie szkoleń na terenie szkół i placówek dla konkretnych rad pedagogicznych. Zainteresowani nigdy nie spotkali się z odmową.

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowaliśmy dalszy ciąg Akademii Wychowawcy. W trzeciej już edycji, będziemy kontynuować temat uczniów niedostosowanych społecznie oraz zajmiemy się uczniami: zaniedbanymi środowiskowo, z zaburzeniami komunikacji językowej, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepowodzeniami edukacyjnymi i znajdującymi się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej. Wszystkie informacje na ten temat będą zamieszczone w Harmonogramie Szkoleń i na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszam w imieniu realizatorów.
Elżbieta Doroszuk