Szkolenie online – oferta nauczycieli-doradców metodycznych – sierpień 2020 r.

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona.

Oferta sierpień 2020 r. – pobierz pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 19 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych.

Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-doradcę metodycznego prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia online w terminie do 3 tygodni od dnia szkolenia.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (nauczyciele-doradcy metodyczni – harmonogram dyżurów).

FORMY SZKOLENIOWE – LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
1. wideokonferencja 26.08.2020 r. 13.00-15.15 Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
w przedszkolu w roku szkolnym 2020/202
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-Staniec

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
1. wideokonferencja 24.08.2020 r. 10.00-11.30 Elementy zdalnego nauczania w tradycyjnym modelu edukacji. Planowanie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Katarzyna Trelińska
2. wideokonferencja 2.09.2020 r. 15.00-16.30

Zmiana terminu!

Przyjazna edukacja – planowanie pracy z zapewnieniem jakości kształcenia

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
szkół podstawowych i placówki niepubliczne(miasto Częstochowa)
Iwona Kiełczykowska

BIOLOGIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
BIOLOGIA
1. wideokonferencja 27.08.2020 r. 14.00-15.30 Planowanie i organizacja pracy nauczyciela biologii  z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki) Izabela Śledziona

CHEMIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
CHEMIA
1. wideokonferencja 28.08.2020 r. 14.00-15.30 Planowanie i organizacja pracy nauczyciela chemii
w nowym roku szkolnym
nauczyciele chemii szkół podstawowych
(miasto Częstochowa)
Adama Makówka
2. wideokonferencja 27.08 2020 r. 15.00-16.30 Zdalne i stacjonarne nauczanie chemii – wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele chemii szkół podstawowych
(powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Olga Pląskowka-Grondys

GEOGRAFIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
GEOGRAFIA
1. wideokonferencja 24.08.2020 r. 9.00-10.30 Planowanie i organizacja pracy nauczyciela geografii z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Justyna Klimczak
2. wideokonferencja 31.08.2020 r. 14.30-16.00 Realizacja podstawy programowej z geografii w szkole ponadpodstawowej. Analiza matury z geografii 2020 nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki
i myszkowski)
Damian Włodarczyk

HISTORIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
HISTORIA
1. wideokonferencja 26.08.2020 r. 15.00-16.30 Rozwijanie wiadomości i umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej nauczyciele historii szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
(miasto Częstochowa)
Dorota Kawka
2. wideokonferencja 31.08.2020 r. 14.00-15.30 Efektywność nauczania historii w szkole podstawowej. Planowanie i organizacja pracy nauczyciele historii szkół podstawowych
(powiaty: myszkowski i lubliniecki)
dr Jarosław Durka
3. wideokonferencja 31.08.2020 r. 16.00-17.30 Przyjazna edukacja. Planowanie pracy
nauczyciela historii w aspekcie podnoszenia jakości nauczania
nauczyciele historii szkół podstawowych
(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Magdalena Lankamer-Bubacz

JĘZYK NIEMIECKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
JĘZYK NIEMIECKI
1. wideokonferencja 2.09.2020 r. 15.00-16.30

Zmiana terminu!

Przygotowanie warsztatu pracynauczyciela języka niemieckiego do nowego roku szkolnego nauczyciele języka niemieckiego
szkół podstawowych
(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Katarzyna Pochwat

JĘZYK POLSKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
JĘZYK POLSKI
1. wideokonferencja 27.08.2020 r. 16.15-17.45 Efektywne wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty w planowaniu pracy na nowy rok szkolny 2020/2021 nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki i myszkowski)
Joanna Wójcik
2. wideokonferencja 24.08.2020 r. 15.15-16.45 Planowanie pracy nauczyciela z wykorzystaniem wniosków z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych od nr 1 do 39 (miasto Częstochowa)
Agnieszka Frejlich
3. wideokonferencja 27.08.2020 r. 11.00-12.30 Planowanie i organizacja pracy nauczyciela języka polskiego z wykorzystaniem doświadczeń edukacji zdalnej nauczyciele języka polskiego
szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki, kłobucki
i myszkowski)
Beata Gendek-Barhoumi
4. wideokonferencja 28.08.2020 r. 10.00-11.30 Jak efektywnie uczyć języka polskiego w szkole podstawowej? Planowanie i organizacja pracy nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
(powiat częstochowski)
Justyna Milejska-Cień
5. wideokonferencja 28.08.2020 r. 10.00-11.30 Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w diagnozie efektywności kształcenia. Organizacja i planowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych od nr 40 do 54; szkoły podstawowe niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (miasto Częstochowa)
Józef Żmudziński

MUZYKA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
MUZYKA
1. wideokonferencja 26.08.2020 r. 10.00-11.30 Planowanie i organizacja pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących na lekcji muzyki nauczyciele muzyki szkół podstawowych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki i lubliniecki)
Izabela Witek

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący
PRZEDMIOTY EKONOMICZNE
1. wideokonferencja 25.08.2020 r. 10.00-11.30 Planowanie i organizacja pracy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w nowym roku szkolnym nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski) Renata Pruska